HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 14

JPEG (Deze pagina), 813.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

12
moeten maken en er dus minder behoefte aan heeft om bn 4 s
V "t middelbare onderwns reeds zóó ver te gaan. Zoo komen 4 sf
deze wetenschappen , op `t einde van ’t middelbare onderwijs, i a
in dezelfde verhouding te staan tot hen wier opleiding hoo- l Z
c ger gaat, als wij dat ten opzigte van sommige vakken van i
°t lagere onderwijs in zijne verhouding tot het middelbare Z
opmerkten. Gok l1et middelbare onderwüs moet eenigzins gl
buiten zune grenzen treden ten gerieve van hen , die niet u
i voornemens znn hunne vorming verder voort te zetten. P U
liet middelbare onderwijs heeft, als voorlgereidend on- V
derrigt, nog een tweede bestemming: de vorming van hen, j]
die tot den stand der geleerden wenschen over te gaan. l/Vü (
gebruiken hier de uitdrukking van ,,stand der geleerden,°` i
omdat men zich eenmaal heeft aangewend slechts hen ge- 0
leerd te noemen, wier wetenschappelijke vorming gegrond- 1,
vest is op de klassike talen der oudheid. En met regt; D
want een vlijtige voorbereiding door middel der Grieksche V
en Latijnsehe talen is door alle eeuwen heen gebleken als d
het ware het zegel van grondige studie op den beoefenaar der Q
wetenschap te drukken. Als men uit dit oogpunt de zaak E
beschouwt, ware het te wensehen, dat geen vak van V
studie, ook die niet waarover wij straks spraken , aanving I
zonder voorbereiding door de klassike oudheid. Daar eeh-
, ter deze studie groote opoffering van tijd vordert, en bijna ”
al de krachten van het jeugdige denkvermogen in beslag f d
neemt, heeft de wet haar slechts als voorwaarde gesteld tot Z
het onderwijs in die vakken, waarvoor zij onontbeerlük O
scheen. Of middeneeuwsche vormen ook hier nog in vele g
opzigten hun gezag laten gelden, en of bn toekomstige me- g
dici en phjvsici de wiskunde niet even goed de plaats van V
°t Latijn en Grieksch zou kunnen vervullen als thans bn I
den ingenieur, meehanieus, enz. plaats heeft, dit is eene S,
kwestie, welke bn °t hoogere, niet bij °t middelbare onderwijs h
te huis behoort. t,
Het middelbare onderwijs, dat tot voorbereiding voor de d
univerziteit dient, omvat wederom dezelfde hoofdwetensehappen, V
die wij tot hiertoe als den inhoud van alle middelbare V
onderrigt leerden kennen: taalstudie, wiskunde, geschiedenis. d
i °t Zijn dezelfde wetenschappen, doch in een andere orde en D
grootendeels belangrijk gewnzigd. Voorop komt hier de taal- il