HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 13

JPEG (Deze pagina), 827.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

1 I
3 zijn, ja moeüelijk bestaan kunnen. Als men aan elke van die
3 inrigtingen van den grond af moet beginnen en geen speci- ‘
3 aal vak kan onderwnzen , zonder de voor den gelieelen be- i
‘ schaafden stand noedzakelhke opleiding, vaak zelfs °t lagere ;
‘ onderwijs, vooraf te doorloopen, welk een verbazend aantal '
3 leeraren heeft men dan noodig, l1oe lang moet dan de cur-
» sus wel duren, en hoe weinig tüd schiet er dan toch nog
ii k over voor het vak, waarom °t eigenlük te doen is! --·
t i Wranneer zulke inrigtingen slechts jongelieden ontvingen, die
· behoorlijk door middelbaar onderwüs waren voorbereid, dan i
IC zou één polytechnische universiteit meer nut doen, dan al de l
F koninklnke en niet koninklüke akaderniën en scholen voor j
e if militairen, ingenieurs, industriëlen, kooplieden, landbouwers, {
9 beoefenaars der schoone kunsten, enz., die nu overal ver-
U spreid en verbrokkeld zijn en handen vol geld kosten.
G Die voorbereidende wetenschappen toch zijn voor al de ·
‘» vermelde beroepen nagenoeg dezelfde en wel geene andere,
Y dan die, waardoor de beschaafde stand in °talgemeen moet
g gevormd worden. Bovenaan staat de wiskunde. al _dg_ _
9 genoemde vakken zal er wel geen zün, waarvan deze weten-
‘ schap niet de eigenlüke grondslag is. Dan de talen: onze
H eigene, als vereischte voor elk beschaafd man , en die van
lt de Franschen, Engelschen en Duitschers , volken, die wij in
U de meeste vakken van wetenschap tegenwoordig als onze
i ' voorgangers moeten erkennen. Eindelük geschiedenis en de
I- met haar verwante aardrükskunde. Grondige kennis van
, elk vak kan ook moeijelük bestaan zonder dat men met de his-
­ torische ontwikkeling er van bekend is, en al die speciale
i1` vak-gesehiedenissen zijn onverstaanbaar, zonder een over-
zigt der algemeene historie; doch ook op dit punt komen
wh later terug. `
,. Zoo zullen dezelfde vakken, die wij als noodzakelüke
M ontwikkelingsmiddelen voor elk beschaafd mensch noemden,
ic tevens dienen tot voorbereidingswetenschappen voor ieder, _
1 die zich op de beoefening van eenig afzonderlijk vak wil
et toeleggen. Het eenige onderscheid is, dat, terxvül voor den
H eerste eenige meerdere toepassing van deze grondwetenschap-
pen op de natuur en de maatschappij wel wensehelük is, de
ii laatste zich op eene hoogere inrigting van onderwijs diezelf-
de toegepaste wetenschappen grondiger en beter zal eigen