HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 11

JPEG (Deze pagina), 760.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

fl
den beschaafden stand in °t algemeen, het is voorbereidend
voor hen, die zich aan de wetenschappelijke beoefening van lj
eenig beroep willen toewijden.
Bijna ieder beroep is voor een wetenschappelijke beoefe­­ t
ning vatbaar. Vel kan men koopman zijn zonder de han-
delswetenschappen beoefend te hebben, of boer zonder de
theorie van den landbouw bestudeerd te hebben, en zoo gaat
het met de meeste vakken, maar terwijl de zóó gevormde
koopman en boer alleen nadoen wat anderen voor hen deden,
en het door navolging tot een zekere routine in hun vak i
gebragt hebben, zonder dat zij zelfs in staat zijn om zich l
_ van al hunne handelingen behoorlük rekenschap te geven , j
zal hh, die in de theorie dier beroepen ervaren is, in staat
zijn om zelfstandig te handelen, om °t geen zijn voorgan-
gers gedaan hebben te verbeteren, om nieuwe uitvindingen i
te doen en zoo der maatschappij en zich zelf onberekenbare «
voordeelen te verschaffen. '
” Van de middelbare school kan, onzes inziens, niet gevor-
Q derd worden, dat voorzie in het theoretische onderwns
j van de groote menigte beroepen, die in de maatschappij t
voorkomen. Zal dan onderwijs verschaffen in eenige er
van, in andere niet? - Dat zou zeer onbillijk en hoogst in-
konzekwent zijn. Zal op een inrigting van middelbaar on--
derwijs, b. v., onderrigt gegeven worden in de handelswe-
" tenschappen (J.)? ~ lV2I2ï1`()111 dan niet met hetzelfde regt
ook in de industrie, in den landbouw , in de waterbouw-
kunde, in de krngswetenschappen, in de zeevaartkunde , in
de schoone kunsten enz. enz. ? - Is het, omdat dan de in-
rigtingen Vftll middelbaar onderwns al te uitgebreid zouden
worden? ­ Ik betwijfel het of deze reden geldig , kon-
zekwent is ze ten minste nietï -- Is het niet veeleer daar-
om, omdat het middelbare onderwijs eene algemeene den
geest vormende kracht moet uitoefenen , terwnl lt onderrigt
‘ in afzonderlnke beroepen aan een, op het middelbare vol~ .
genden, hoogeren trap van onderwijs moet worden overgelaten,
aan ctkcttleinma voor handel, industrie, landbouw, water-
bouwkunde , krngsknnde, zeevaartkunde , muziek , beeld-
(1) Zooals op het atheneum te Maastricht e11 aan 1l§ïj'Hll11`lSllll1l te Het-
`terdam.