HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 9

JPEG (Deze pagina), 721.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

7
Kamer van gelijksoortige: bestanddeelen uit de stembus zien
te voorschijn treden, die het toch tot aftreden dringen zal. En
daarmede zou dan ’t nieuwe wetsontwerp al weder in de snip-
permand gaan. Men zou ’t dus op nieuw een ijdel Werk kunnen ach-
,,,, ten, er zijn meening over te uiten. Intusschen is dat niet
volkomen het geval. Een nieuwe hoogeronderwijswet meel er
nu eindelijk eenmaal komen, en de eerste de beste nieuwe
raadsman der kroon voor de binnenlandsche belangen zal al
aanstonds waarschijnlijk de hand aan ’t werk slaan, om die te ont-
werpen. Hij zal daarbij zeer zeker, in de eerste plaats, met de
in dit ontwerp neergelegde denkbeelden te rade gaan, en ’t i
heeft daarom in elk geval zijn nut, deze thans te bespreken.
Voor een goed deel zijn ze den meer woord~ dan zaakrijken Sm-
dien 02/er heeger emierwäs door Mr. S. Vissering ontleend, eerst in
den Gids van 1867 en ’68, daarna in zijn Verspreide Opstel/en l
1872 , ten beste gegeven. Ieder , die deze heeft ingezien en met de .
bewoordingen der ]l>[em0rz`e mm Teeliehiirzg vergeleken, zal
dat beamen. Op ’t gevaar dus af, dezen zoo kitteloorig gebleken
,,deskundige" in zake rnuntstandaard en onderwijs, door on-
vermijdelijke weêrspraak op sommige niet onbelangrijke pun-
ten, en bij een enkele minder logische, of liever drog-redenee-
7 ring te verbitteren, en in zijn maar al te kennelijken eigendunk ‘ .
‘ te krenken, kunnen Wij hier met het ontwerp ook die ,,Stu- i
dien" niet onaangeroerd laten. i
_ Van standaard gesproken, opmerkelijk, dat bij de hoogeronder-
wijswet, niet minder dan bij die der hermunting, al aanstonds
j . de netelige vraag zich voordoet: geur! of zilver, wat zal ’t we- r
zen ? en dat de voor beide wetsontwerpen werkzame Udeskundige" .
ook hier, zoo goed als daar, begonnen is op beide metalen geza- i
V mentlijk aan te dringen: het gem! der zelfstandig beoefende
_ wetenschap, en het zilver der verschillende beroepen of be- A
W 4 trekkingen, door de meerderheid der hoogeronderwezenen als
‘ Deze mag te vreemder heeten, als hij ­-gelijk men weet -herhaal<le­
lijk verzekerd heeft, eigenlijk - hoewel nog geen zestig ­~ reeds te ami
te zijn, om nog over de dingen der toekomst mee te praten.
l J
l
i i