HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 8

JPEG (Deze pagina), 721.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

G
ik, in mijn lm/c71sb01z’c` en Dcwczzlcr IVM/ëlzlrm', daartoe over;
doch ook thans bleek dat een geheel onnoodig werk te zijn
geweest: de minister trad af, en zijn ontwerp verviel. Twee
of drie jaar later een nieuw ontwerp van een nieuw minister, en wie
dus lust had, kon weer aan ’t werk tijgen en van zijn meening ..;.
daaromtrent doen blijken. Door de ervaring geleerd, begreep ik
echter, dat dit nog wel wat uitstel zou kunnen lijden, en
werd door de uitkomst niet gelogenstraft. Weder toch raakte de
indienende minister van de baan, en zijn ontwerp met hem,
en ’t hield op nieuw een viertal jaren aan, vóór een derde ont-
werp der Kamer voorgelegd, en door hare afdeelingen in
behandeling genomen werd. Zal dit een langer leven dan zijn
beide voorgangers hebben, en werkelijk in de Kamer zelve
besproken worden? Oppervlakkig zou men nog vóór weinige
weken gezegd hebben, dat daar alle kans toe was, en wie er
dus zijn opmerkingen omtrent wou meêdeelen, vaardig de pen
ter hand nemen moest, om met zijn bescheiden wenken en
meeningen niet te laat te komen. Velen zijn mij dan daar ook
reeds in voorgeweest, en hebben van hun instemmend of
afwijkend gevoelen doen blijken. En toch, wie zou durven be-
palen, dat- in spijt aller gunstige voorbeduidselen ­­~ ook het thans
onderzochte wetsontwerp niet, met zijn indiener, denzelfden weg ;
gaat nemen, als beide vorige met de hunne. Reeds, men weet het, ‘
is vóór een paar dagen dit ministerie van Kamerswegen, bij monde
van jhr. Storm van ’s Gravesande, met zijn ,,executie" op 16 dezer _
bedreigd, en de kans voor onderwijswet en minister dus mins-
tens onzeker, doch waarschijnlijk ongunstig. Wat toch zal er , .
gebeuren? Gaat de Kamer overeenkomstig het geuite denkbeeld
van een zijner meest bezadigde , ervaringsrijke, en zeker niet met
ijdele woorden spelende leden, te werk, doemt zij het minis- V
terie ter dood; dan zal dit haar wellicht ontbinden - zoo 4
het reeds niet door haar ontbinding haar uitspraak voorkomt- ·
doch dan vrij zeker uit handen derzelfde kiezers een nieuwe
‘ In de ook afzonderlijk uitgegeven Drie ’Z/7‘(Z(7gp2/7lf€7Z van algcwzsm éc-
limg, l)evcn.tcr, v. d. Neer, 1866.
I
l
i