HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 32

JPEG (Deze pagina), 591.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

Bij W. C. DE GRAAFF te Haarlem is van den schrijver
ter perse, om zeer spoedig te verschünenz
B E K N () P T
7 T
STlll'lSllllllGllllLl.lll lllNllB(lllll.llll
voon ons
AANKOMENDEN EN VOLWASSEN NEDERLANDER,
_ die zich van zijn plichten en rechten, als Mensch
en Staatsburger, vergewissen wil.
Zal de Nederlandsche Grondwet, naar ee11 l)6l{Clld woord,
"een naeionale l(l‘El(‘l]liH zijn. da11 dient hare kennis, en die
der beginselen waarvan uitgaat, :rlgon1ee11 door te drin-
gen en in aller hart en verstand te leven. Hoe groot blijft
echter, ook nu haar vijf e11 twintig jarig bestaan, het ge-
tal der "sel1are" steeds, "die de wet niet kentl" Om in
die leemte te voorzien, aan die behoefte te gemoet te komen,
en 011der jong en oud, de kennis en liefde dier wet te be-
vorderen en aan te kweeken, wordt de uitgave van dit
handboekjen ondernomen en in aller belangstelling aanbe-
VOlCll.
om
Negentiende Eeuw,
VADERLANDSCHE OPWEKKINGSREDE
neon
10H. VAN VLOTEN.
f 0,30.
i'ià£>L»ii.1.l. .1. ia ii...§;.li.·., `«'i2,§.Q­i§§i..