HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 30

JPEG (Deze pagina), 577.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

l
r
a
l
. 28
lijk maar al te ongunstig te werken. Even zoo moet ook hetgeen
hij omtrent bestuur en toezicht bij ’t gymnazium opmerkt, ten
volle beaamd worden, en wijst hij daarbij doeltreffend op ’t geen
hij zelf aan ’tl1aagscl1e ervaren heeft. De Rector zij, even als
de Directeur van de hoogere burgerschool, bestuurder, en de g
zoogenaamde Curatoren een raad van toezicht. Ook wat hij
over de toelatings­examens, en ’t ­ zoo noodig- wegzenden A
van een of anderen leerling zegt, schijnt allesins juist.
Wat ten slotte het regeeringstoezicht op het hooger onder~ _
wijs in ’t algemeen - universiteit beiden en gymnazien ­
betreft, waarover de 5e. titel van ’t ontwerp (,,van de inspec- ‘
teurs") handelt, in ’t eerste artikel van dezen (art. 73) vervallen
- naar ’t vroeger opgemerkte ­­ de woorden ,,de Rijks-uni-
versiteiten uitgezonderd"; en zal het aantal inspecteurs op
minstens twee gesteld moeten worden, van welke een dan
meer bepaald met de zorg voor de Universiteit belast is, en ‘
tot deze in dezelfde verhouding staat, als de inspecteur voor
’t middelbaar onderwijs tot de polytechnische school. De naam
van ,,Curatoren en Bestuurders" (der Gymnazien) in de vol-
gende artikelen kan door dien van ,,leden van den raad van
toezicht" vervangen Worden.-