HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 27

JPEG (Deze pagina), 774.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

25
geneeskunde vereiseht wordt. Een beke11d oud-hoogleeraar in
we- scheikunde heb ik zelf 111tusscl1en l10ore11 verzekeren, dat
hap 21j11 zoon bij ’t verlaten der hoogere burgerschool er evenveel
lab- van afwist, als 111j zelf, toen 111j in d€l'~llJC1·Z1_]11 Candidaats
zelf- voor de filozofische faculteit deed. En gelijk dit met de schei-
tdêr kunde het geval IS, zal l1et wel Ievenzoo met de natuur- en
hr- kruidkunde wezen, 0111 van de wiskunde niet te reppe11. Be-
denkt men nu, dat ee11 verblijf van slechts vijf jaar aa11 de
mer hoogere burgerschool de11 leerling zoover brengt, da11 zou dat
ïl; twee jaar langer verblijf aan ’t gynmazium al bitter Weinig l
[die baat geven, e11 beter ·weer tot een vier- of vijfjarig ingekort .
Ldiê worde11, wa1111eer l1et zijne leerlingen [Zes 2/e;·kza2mzz’a 111et min- j
aim ste11s CVC11 ver. bracht. Dit 1S voor allen natuurlijk 111et noodig; j
E36- d0cl1 toekomstige genees- en D3/CLlll1`l{Ll11C1lgCI1 konden, door het 1
bijwonen SOl1'1111lgC1` lesse11 aa11 de l1oogere burgerschool, zoo-
JGP veel 111eer van de hun on111isbare 11atuurwete11scl1appen leere11,
Jjêt als l1u11 op ’t gymnaziuin zelf niet doenbaar ware, C11 2icl1 1
mu (.l3,3.l'€I11l€g€Il wat minder da11 anderen op de taalkundige vak- 1
lig ken toeleggen. In die11 geest heb ik dan ook vroeger wel de-
;1f` geläk op ee11 verplaatsing der voorbereide11de studien ook voor
° ’ deze faculteiten aangedrongen, en ik zie gee11 de 111inste rede11
ZOO daarvan terug te komen. Het ka11 o11n1ogelijk in de bedoeling van
md den wetgever of de strekking €€l1C1' deugdelijke l1ooger o11derwijs­ ‘
the wet liggen, de11 gymnazialen leertijd twee of drie jaar te verle11-
C? ge11, zo11der dien aa11 de universiteit naar evenredigl1eid te ver-
jw korten. Ook Rutgers zal dat wel 111et 111ij eens zijn ; en wat
mg zijn ergens opgeworpen bezwaar betreft, dat de gymnazien
be` daartoe ,,een soort van hoogeschooltjen 2oude11 moeten worden
:69 met ee11 zeer talrijk o11derwijzend personeel C11 zeer kostbare
ms inricl1tingen", is, wa11neer 1nen, op de voorgestelde wijs, de
ld; hoogere burgerscl1olen e11 l1are inricl1ti11ge11 mede aan ’t voor-
ga` bereidend onderwijs dienstbaar 111aakt, geheel denkbeeldig.
als Gaa11 wij tl1a11s de ontworpen wetsartikels ointrent het gym-
Rt naziaal onderwijs in hun geheel 110g 11a, dan vinden wij daar
el" l1et beginsel V8,11 voorbereiding tot l1et universiteits-o11derwijs va11
kr de11 aanvang af toegepast, e11 die onderwijsvakke11 aangegeven
1
1
1
1
1