HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 26

JPEG (Deze pagina), 767.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

24
voor die der geneeskunde zekere mate van kennis der kruid-
kunde; voor de studie van het romeinsch recht zekere mate
van kennis der romeinsche antiquiteiten, enz. Nadat de toe-
komstige beoefenaars van verschillende vakken van wetenschap
allen te zamen hetzelfde gymnaziaal onderwijs genoten heb-
ben, om die verstandsontwikkeling te verkrijgen die voor zelf-
standige studie noodig is, kunnen ze niet maar dadelijk ieder
aan zyn czlgwz vak beginnen. Tusschen het gymnaziaal onder-
wijs en die beoefening van zän ezlçwz wa/E moet ieder hunner
zekere mate van wetenschap opdoen van bepaalde vakken,
waar hij volstrekt wat van weten moet, om in zijn eigen vak
te kunnen studeeren. Die noodzakelijke voorbereidende studie
heet propaedeusis. Dus is bijv. mathezis een vak van prop. studie
voor de sterrekunde, botanie voor de geneeskunde, romein-
sche antiquiteiten voor het romeinsch recht", enz. - De be-
doeling wordt hiermede duidelijk, doch tevens ook, dat het ver-
schil tusschen den steller en hen, die meenen, dat ook met
dit ontwerp de propaedeutische studiën op de gymnazien zijn
overgebracht, niet zoo groot is, als hem wel voorkomt. Wat zou
er 0. a. voor de rechten of sterrekunde nog wel aan haperen?
Voor de eerste zegt de Memorie van toelichting (bl. 9) zelf,
,,dat de leerlingen bij ’t verlaten van ’t gymnazium ruim zoo
grondig en volledig met de Romeinsche 1~cspz¢blz`ca bekend
zullen zijn, als thans bä dwz acmz»a1zgderriz¢dz'e va1z’Zr0¢¢zci7zscáe
recht doorgaans het geval was". Men overdrijve daarin dus niet,
en blijve niet te veel aan de letter hangen, en van voorberei-
ding op de universiteit zelve spreken, waar die voorbereiding
reeds nagenoeg achter den rug is. En wat de medicijnen be-
treft, bij wijze van afdoenden bewijsgrond met opzet in een
aanteekening aangehaald (,,tegen akademische propxdeusis
voor studenten in de geneeskunde wordt niet geprotesteerd ;
niemand verlangt, dat ze naar het gymnazium worde overge-
bracht"), ook daaromtrent staat het niet volkomen zoo, als
Rutgers het onwillekeurig voorstelt. Wellicht namelijk strekt het
gymnaziaal onderwijs in natuur-, schei- en kruidkunde inder-
daad niet zoover, als ter voorbereiding voor de studie der