HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 747.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

.'|,"
l
il
il
ip;
is
jj 23 `
onderwijs aan de Rijksuniversiteit worden privaat-docenten,
i onder den titel van Lectorcrz, toegelaten. De door hen te geven
: lessen worden, op hun verlangen, op de algemeene lijst der
lessen vermeld. Van de inrichtingen, enz. kan onze minister
aan hen het gebruik vergunnen".
{ In de bepalingen omtrent de studenten, zal men, overeen-
` komstig Rutgers’ opmerking, in artikel 37 moeten lezen: ,,de
inschrijving geschiedt kosteloos en onvoorwaardelijk, en wordt
- bij den aanvang van elk studiejaar vóór 1 October (of elk
¥ studiehalfjaar vóór I5 April en I5 October) herhaald. Zij ge-
‘ schiedt in een doorloopend algemeen register, en wijst de J
I onderscheiding, bedoeld in art. 38 en 39, duidelijk aan. Aan de
belanghebbenden wordt een bewijs van inschrijving uitgereikt". j
De voorbereiding tot het universiteits­onderwijs wordt door het j
gymnaziaal onderwijs bewerkstelligd. Beiden te zamen omvatten
het hooger onderwijs in ’t algemeen. De vraag is, hoever die l
voorbereiding op de gymnaziën gaan moet, wat er al of niet j
onder begrepen moet worden. In dit opzicht komt het mij
i voor, dat er een onwillekeurig misverstand heerscht in ’t geen i
zich Rutgers, in zijn aanteekeningen en bijlage , omtrent de pro- J
i peedeutische studien voorstelt. Hij hecht zeer aan het denkbeeld , i
A dat deze door ’t nieuwe wetsontwerp niet van de universi-
, teit op ’t gymnazium zijn overbracht. Intusschen zal toch nie-
` mand ontkennen, dat bij een, met twee zoo niet drie jaar
j verlengden schoolgang, veel van ’t geen tot dusver van ’t eerste
z. of beide eerste studiejaren bewaard bleef tot de schooljaren
gebracht is ; anders ware deze verlenging geheel onnut. Zeker
, worden, gelijk hij dat zoo sterk doet uitkomen, de leerlingen
· van ’t gymnazium - naar het tegenwoordige wetsontwerp -- niet
voor de studie in een bepaalde faculteit voorbereid. ,,Het gymna-
' ziaal onderwijs", zegt hij bl. 89, ,,bereidt voor tot zelfstandige
j studie in ’t algemeen, niet tot zelfstandige beoefening van dit of
F dat vak van wetenschap. Toch is er geen vak van wetenschap,
j waarvan zelfstandige beoefening mogelijk is zonder speciale
i voorbereiding voor dat vak. Voor de beoefening der sterrekunde
is bijv. zekere mate van kennis der wiskunde onontbeerlijk;
I l
1
1
ä
i
2