HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 713.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

.iI·
Qh
Ii
. li
'I
I;
22 lj
II
hebben afgelegd , en moeten dezen er dus van vrijgesteld blijven '.
Overeenkomstig die vrijstelling moet dan ook het wetsartikel
gewijzigd worden, en daarbij bepaald, dat één of tweemaal I
’sjaars (het laatste wanneer men ’thalüarig stelsel aanneemt),
zij, die geen gymnaziaal eind examen hebben afgelegd,
voor een commissie uit den Senaat, onder voorzitting van den
advizeerenden inspecteur, blijken van een genoegzame voor- I
bereiding zullen geven kunnen.
Keeren wij van hier weer op onze schreden terug, om de T
artikelen (26-35) over ’t onderwijzend universiteitsperso-
neel te doorloopen. De ,,met redenen omkleede aanbevelings-
lijst", door den Senaat in te zenden, is een meer deftige dan
noodige, of voor den vaardigen voortgang der zaak gewenschte
omslag. De benoeming geschiede als aan de polytechnische
school, na raadpleging van inspecteur en minister met hen,
die zij er in meenen te moeten kennen, en met de openbare
meening in en buiten de Akademiestad, die nooit nalaat met
de noodige namen voor den dag te komen. In art. zg en go -
dient het ,,met goedkeuring van Curatoren" en ,,Curatoren ge- ·
hoord" te vervallen; het eerste kan desnoods door ,,1Dە goedkeu-
ring van onzen minister" vervangen worden'. Omtrent de lessen
door prima!-damzzm (waarom niet liever Lm‘w·m?) te geven
is het ontwerp - in spijt zijner pratheid op het hier gevolgde {
stelsel van ,,vrij hooger onderwijs" - minder vrijzinnig. Het i
verlangt, onder beroep trouwens op de ministerieele eindbe- ,
slissing, verlof van den senaat voor de aankondiging hunner ’·
lessen op het programma. Om alle mogelijke botsing ten dezen,
zoo tusschen lectoren en senaat, als senaat en minister, te voor- ’
komen, ware beter die vermelding geheel weg te laten, en . ‘
het artikel dus te laten luiden: ,,Tot het geven van hooger I
’ Hij zelf schijnt dat minder bepaald te willen, en ’t aan ’t goeddunken I
van de hoogleeraren te willen overlaten. Daarvoor bestaat echter geen I
reden; de vrijstelling moet algemeen zijn. j
‘ Even zoo moet in art. 36 omtrent de beambten, het ,,aan curatoren ,
(lOO1` CCI] ,,8.2lll (lCllll1Sj)CCl§€lll`” VC1`V3.llgCll VO1`(l€ll, C11 llêt ,,Cll'2l.tO1`€ll gC· I
hoord" vervallen.
I
I
I
I
I
I
I
I
(