HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 699.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

21
Bij de vermelding van den Rector, in art. 50-52, 54, en
55, 56, enz. wordt het telkens daaraan toegevoegde magmyiczzs
beter weggelaten; dit komt slechts bij persoonlijke toespraken
en officieele optreding en dergelijke, bij proefschriften te pas.
Voor de Akademische tucht verdient Rutgers voorstel ‘ alle be-
* hartiging, art. 58-64 hoogstens door een enkel te vervangen.
In het daarop volgende hoofdstuk ,,0ver de wetenschappelijke
titels" of gmziewz, vervalt in art. 66 de vermelding van een
athenaeun1". Des noods zou men er het recht ,,van toekenning
dier graden, door een vrije universiteit", in kunnen vermelden. I
Wat in de toelichting tot dit en de volgende artikelen gezegd I
wordt, dat de toekenning ,,der wetenschappelijke titels met z00zee¢·"
strekt, om ,,zic äziel/zsiri der gelecrzzhz is sZre!e¢z", is gewis een
minder gelukkige uitdrukking: dergelijke beweegredenen mogen
in een wet niet verondersteld, laat staan zelfs vermeld worden. .
Zij moet van hoogere beginselen uitgaan, en mag bij hen,
I voor wie zij geldt, ook geen andere dan deze voor hunne
j werkzaamheid erkennen. Men had zich daarom tot de eenvou- I
j dige vermelding van de ,,klem en beteekenis" moeten bepalen,
I aan een wettig verworven wetenschappelijken titel gehecht. Voor
I deze titels of graden wordt het bewijs van verkregen kunde
g gevorderd, naar den eisch door de gezamenlijke hoogleeraren
j daaromtrent te doen, de bepalingen door hen vast te stellen.
I Volgens art. 69 moet het reglement, uit dat gemeenschappelijk
overleg voortgesproten , ,,binnen een jaar na ’t in werking treden
.· der wet" worden ingeleverd, en zal, mocht het blijken dat men
« zich niet verstaan kan, de regeering zelve de zaak regelen.
Gaat het eenig aanneemlijke stelsel van ééne rijksuniversiteit
door, dan heeft men slechts niet één universiteitslichaam te
l doen, en zal die termijn van twaalf gemakkelijk tot zes maan-
den bekort kunnen worden. Wat het algemeene toelatingsexamen
. van art. 68 betreft, het mag met Rutgers overtollig geacht worden
j voor hen, die het eind-examen aan een volledig gymnazium
’ Aarzteekwzizzgm, bl. 80.
I
I
ä I
l