HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 722.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB


2O
dag of dinsdag in April tot den eersten saterdag in Augustus
duren. Al wilde men echter ook de tegenwoordige indeeling hou-
den, dan nog zou de handhaving der wettelijke tijdsbepaling
een vereischte zijn, zoo goed zeker aan de rijksuniversiteit
als aan de polytechnische school te verkrijgen. ` .,
Niet minder denkbeeldig dan de vrees voor onvermijdelijke
bandeloosheid in ’t rekken der vacanciën, komt ons die van
`t ontwerp zelf voor, de Curatoren voortaan door een Inspec-
teur van ’t hooger onderwijs te vervangen. Ook daar kan men
op het voorbeeld der polytechnische school verwijzen. ,,Een
inspecteur", zegt het ontwerp ,,ziz'c zicá tegmoz/er.H00g/eezmtm
en .vlzm’e1zZc1z geziraeg als een regml, zou, in plaats van rust,
verwarring stichten P" Zeer juist; doch waarom zou zulk een
inspecteur zich zoo onbetamelijk gedragen moeten? Het ont-
werp neemt dat ZO/1076/’ cezzzgrcu grazzzi maar eenvoudig aan. Wel-
willendheid en eendrachtige samenwerking, in `t uitsluitend be- V
lang der wetenschap, zou de verhouding van den inspecteur
tot de hoogleeraren even vruchtdragend voor ’t onderwijs, als
aangenaam voor hen zelf moeten maken. Slechts deftige en be- ï
krompen eigenwaan en inbeelding zou van de zij der professoren , l
gelijk belachelijke aanmati ging en onwelopgevoede norschheid van i
den kant des inspecteurs tot botsing aanleiding kunnen geven,
en deed deze zich immer voor, dan ware ’t aan de regee- f
ring tusschenbeiden te treden en den knoop door te hakken. E
De halfslachtigheid, waarmee het ontwerp, het ondoeltreffende {_
van 't curatoren-stelsel inziende, dit door de beperking van A
het vijftal tot een trits zou willen verhelpen, zou daarentegen `
tot niets leiden. Art. 43 van dat ontwerp zou daarom moeten ‘
luiden: ,,Het beheer der Rijksuniversiteit is aan een der in- E
specteurs van `t hooger onderwijs opgedragen. Zijne werkzaam-
heid wordt door onzen minister van binnenl. zaken geregeld".
De secretaris van Curatoren zou daardoor mede vervallen, en
al wat verder over verblijf- en reiskosten gezegd wordt, tot ri
de artikelen over de inspecteurs van ’t hooger onderwijs in 't
algemeen gebracht, en art. 46-48, art. 54 en 55 het woord zu- p
ratarm door dat van z`7zspccZez¢7· vervangen moeten worden.
E
l