HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 730.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB

Y
16
universiteit maken, en de ander bij haar laten achterstaan,
, men zou het omnogelijke beproeven, en dus van zelf gedwon-
L gen wezen, ze geen van beiden tot dat te maken, wat ze als
universiteit moeten zijn. Eene rijksuniversiteit dus, te Leiden
te vestigen, en Amsterdam zooveel doenbaar gesteund in zijn
streven, er eene vrije, met in alle opzichten gelijke rechten, naast J
te stellen. De naam van Athenzea - bij ’t ontwerp nog in ’t
leven gehouden - komt daardoor van zelf te vervallen; alleen
toch Amsterdam is zulk een inrichting nog maar rijk, die dan
° in een universiteit veranderen zou. De daaromtrent voorko-
mende bepalingen (art. 17 en 18), gelijk de naamsvermelding
in art. zo, kunnen dus geheel geschrapt worden.
Even als aan de drie hoogescholen houdt het ontwerp aan
de indeeling in vijf faculteiten vast, bij welke slechts die der
godgeleerdheid tot die der ,,godsdienstwetenschap" verdoopt
wordt. Wellicht ware ’t beter, op de gronden, door Rutgers
(blz. 78) aangevoerd, ze geheel te laten vervallen; doch wilmen
ze houden, dan ware een andere indeeling wenschelijk, waar-
door eene splitsing van Rechten en Staatswetenschappen, en
van Letteren en Wijsbegeerte tot stand kwam. In die van
Taal en Letteren zouden dan, buiten de leerstoelen voor
de verschillende oostersche en oude, en de nederlandsche, ook
voor de nieuwe ­­ zoo romaansche als germaansche - minstens
twee of drie leerstoelen moeten worden in ’t leven geroepen. `
Met die der Wijsbegeerte kan men die der Godkunde-gelijk g
ik ze liefst zou noemen -- samensmelten, als die daar eigen-
lijk een onderdeel van uitmaakt, met de vroegere Godgeleerdheid
daarentegen niets meer gemeen heeft. Zoo zeer zelfs, dat een
Godgeleerde, in den geijkten zin van ’t woord, als hoogleeraar
of leeraar bij die faculteit aïzdczzkbmzr is. Wat toch is die God-
kunde, in den wetenschappelijken zin der uitdrukking? Niets
anders dan de wetenschap, hoe het begrip God in de wereld
gekomen is, er zich in verschillende vormen en gestaltenissen
voordeed en doet, en er - langs modern-kristelijken nevel-
weg -- allengs even natuurlijk als noodwendig weer uit ver-
dwijnt, om alleen bij wijze van beeldspraak verder nog gebezigd