HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijsPagina 13

JPEG (Deze pagina), 716.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 20.19 MB


Q
'11 `
een ,,deskundig” drogredenaar waardig, tot ,,een aantal ka- j
mers" uit te breiden, en daardoor mijn beeldspraak moedwillig i
te verzwakken. We hebben hier echter met al die kamers zijner
deskundige vinding, of vindingrijke deskundigheid, niets te
` maken; er is hier van geen uit velerlei besloten vertrekken
" bestaand woonhuis sprake; we hebben met een staat te doen,
van een wetenschappelijk middelpunt uit, met het licht der
kennis te overstralen, en dit daartoe zoo krachtig en helder
_ mogelijk te doen schijnen. Daartegen echter ziel men, naar i
Visserings uitdrukking, ap; en dàt is dan ook de eenige ware ,
reden, door het ontwerp in de volgende apzmzrkeläke bewoor- j
dingen der Toelichting van 1868 vermeld:
,,De ophefüng van een of twee hoogescholen is een maat-
regel, niet anders dan in läzievz van amzuentelirzg uitvoerbaar.
Men breekt met oude traditien, men grijpt in velerlei tedere Q
en eerbiedwaardige belangen ; men kan dit alleen wagen in {
een tijd, wanneer de publieke opinie, geheel op grootere dingen
gevestigd, forsche maatregelen eischt en gemakkelijk over be-
zwaren heenstapt".
Wie ’t twijfelachtig vinden mocht, of de beruchte jan Salie
nog altijd onder ons in aanwezen is, hier ziet hij hem, in den
persoon onzer wetsontwerpers en toelichters van 1868 en 1874,
, aan de groene tafel zelf verrijzen! En wanneer zoo de regee- `
ring voorgaat, wat dan van ’t volk te verwachten? Dit zal Q
onvermijdelijk of, door zooveel welbespraakte jan-Salie-wijsheid
overreed, het hoofd in den schoot leggen, en zuchtende uit~
roepen: neen, in `s Hemels naam geen omwenteling, dan liever
maar voortgesukkeld; of haar, met ]an Cordaat, over zooveel
Hauwheid ontstemd, toevoegen: welnu, dan maar een omwen- j
teling, als gij zonder dat geen kans ziet, ons oog op ,,grootere
dingen” te vestigen, ons over allerlei kleingeestige ,,bezwaren"
te doen heenstappen ! ­­- Hoe diep moet echter wel de zedelijke
zin van een bewind gezonken, tot welk een graad beneden
nul zijn levensvatbare warmte gedaald zijn, dat, Zal lïcvcwmml
las, met de meeste argeloosheid, dergelijke gronden te berde -
brengt, en zich achter zoogenoemde ,,eerbiedwaardige en tedere
i