HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 7

JPEG (Deze pagina), 578.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

Voorbericht van de Nutscommissie voor Onderwijs.
_ De Nutscommissie voor Onderwijs ontving van haar medelid Johanna W. A.
··· Naber de hier volgende beschouwingen, waarvan zij met groote belangstelling
kennis nam.
Hoewel niet alle daarin opgenomen opvattingen die zijn van al hare leden,
acht zij openbaarmaking van deze beschouwingen wenschelijk, nu de meeningen
over het wetsontwerp tot regeling van de.positie van vrouwelijke Rijks-ambte-
naressen en onderwijzeressen bij het openbaar lager onderwijs, diein het huwe-
lijk treden, nog niet allerwege gevormd zijn.
De Commissie is van oordeel, dat in het algemeen aan ieder staatsburger, het
zij man of vrouw, te vrijheid moet worden gelaten, zooveel mogelijk die plaats
in de samenleving in te nemen, welke overeenkomt met zijn of haar aanleg en
A geschiktheid.
Dit algemeen beginsel acht zij van groote beteekenis zoowel voor de gemeen-
schap als voor het geluk van hare individueele leden.
Het is de vraag, of op dit algemeen beginsel voor een zekere categorie van
die leden een uitzondering moet worden gemaakt, bd de wet, op grond van sekse
of het al of niet gehuwd zijn.
In vele gevallen zullen de betrokken echtgenooten het verkieselijk vinden,
dat de vrouw, na haar huwelijk, den werkkring, dien zij, nog ongehuwd,
buitenshuis vervulde, Opgêvê.
Ook in onze Commissie vindt de opvatting weerklank, dat dit regel behoort
te zijn.
%_ Maar ook voor hem of haar die zoo denkt, blijft de vraag, of de algemeen
geldende wet daartoe behoort te dwingen.
Op deze vraag werpt de zeer persoonlijke beschouwing van Mej. Naber een
scherp licht, dat klaarder doet zien, waarop het aan komt.
Het is om die reden, dat de Nutscommissie voor de belangrijke beschouwingen
welke hier volgen de aandacht vraagt.
De Nutscommissie voor Onderwijs, ‘
Dr. D. BOS,
Voorzittter.
J. BRUINWOLD RIEDEL,
Secretaris.
Amsterdam, 30 Juli 1910.