HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 21

JPEG (Deze pagina), 641.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

i 19
l
E 1v.
r
, Conclusies.
T Met terzijdestelling van beschouwingen over de in het wets-
r ontwerp tot regeling der positie van vrouwelijke Rijksambtenaren
l en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs, die in het
j huwelijk treden, gelegen vrijheidsbeperking, - met terzijdestelling
l ook van beschouwingen omtrent de plaats der gehuwde vrouw en
moeder in het gezin, als zijnde beschouwingen, die vallen buiten
de grenzen van het veld van werkzaamheden der Nuts­Commissie
`·~ voor Onderwijs, en mij bepalende tot de overweging welke de
V vermoedelijke uitwerking der Wet zal zijn in de School ten
opzichte van onderwijsgevenden en onderwijsontvangenden beiden,
meen ik uit het voorafgaande te moeten concludeeren, dat de
‘ voorgestelde regeling der positie van vrouwelijke Rijks­ambtena­
j ren en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs, die
J in het huwelijk treden,
., 1 . het zedelijk bewustzijn bij de onderwijsgevenden zal onder-
S mijnen en aan het door den Minister in zijne Memorie van
Toelichting vooropgestelde belang, dat de Staat heeft bij
de geboorte van kinderen, zal schaden;
2**. aan het opvoedingswerk in de School zal onttrekken vele
vrouwen, die juist dat werk bij uitnemendheid zouden
kunnen dienen;
3°. voor allen zonder onderscheid zal voorschrijven wat telken
male een punt van individueel onderzoek behoort te zijn,
7 daar de Gemeenteraad, die benoemt immers kan ontslaan
· bij gebleken ongeschiktheid, -­ ook bij gebleken ongeschikt-
heid wegens huwelijk;
4**. de eenheid van onderwijs bij het Openbaar Lager Onderwijs
zal verbreken en de toepassing van het stelsel van co-
educatie bemoeilijken;
5**. het peil der opleiding van onze meisjes zal doen dalen tot
schade van den man, van het gezin, van de maatschappij
in haar geheel.
al