HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 18

JPEG (Deze pagina), 861.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

16
spiegelen aan onze dochters, zooals wij bijvoorbeeld onze zonen
aansporen tot den arbeid, door hen te wijzen op de betrekking,
die zij eenmaal in de maatschappij hopen te bekleeden. Het
moederschap, betoogde zij, is een doel, dat niet door allen èèn
worden bereikt en wat meer zegt, het is een doel, dat het meisje
niet eens mag Z‘7'(ZC&Z€7Z te bereiken. Maar een doel, dat niet
door eigen krachtsinspanning kan en mag worden bereikt, kan en
mag ook geen direct doel der opvoeding zijn. Een doel, dat niet
kan en dat niet mag worden nagestreefd, kan nooit een prikkel,
eene aanmoediging tot krachtsinspanning zijn. En toch een doel
moeten onze meisjes hebben, even goed, even concreet, als onze
jongens dat behoeven, - meer nog, m02z‘ er wezen bij ’hen, dzè
‘U00/' hare 0pZe20’z`72g ve1*zz7zZz0001·rZ0/gjê 2;)%.
Maar al te verlammend heeft bij de opleiding van het meisje
steeds gewerkt de gedachte: «zij zal wel trouwen, vroeg of laat.>>
i Die gedachte heeft verlammend gewerkt op de belangstelling van
H het meisje in onderwijs, waarvan zij maar alte vaak moest hooren,
H dat zij dat later <<toch niet noodig zoude hebben>>; verlammend
ook op de bereidwilligheid der ouders tot kapitaaluitleg bij de
opleiding hunner dochters. Dat was, redeneerde men, immers naar
alle waarschijnlijkheid toch weggeworpen geld, dat waren onnoodig
, besteede tijd en inspanning. Het is vreemd, maar de gedachte aan een
i mogelijk huwelijk is veelal eene belemmering eerder dan een
spoorslag geweest bij de opvoeding onzer meisjes.
De laatste jaren hebben hierin groote verandering gebracht. De
vader, die Hooger Onderwijs begeert voor zijnen zoon, neemt niet
meer als van zelf sprekend aan, dat Middelbaar Onderwijs al mooi
genoeg is voor zijne dochter; de ouders, die zich Hnantieele op-
l offeringen willen getroosten om hun jongen Middelbaar Onderwijs
l te doen genieten, zijn niet meer zoo vast overtuigd, dat Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs al wel is voor hun meisje. Meer en
meer begint men in te zien, dat bij zoons en dochters beiden
moet worden gelet op den individueelen aanleg, dat het meisje,
zoo goed als de jongen, moet worden bekwaamd tot den econo-
mischen levensstrijd. De evolutie der tijden dwingt om in die
richting te gaan en in ons gezegend Nederland is de ruime open-
stelling voor vrouwen van inrichtingen van onderwijs, van ambten
en betrekkingen daarbij een krachtige prikkel geweest. Maar indien
het bekleeden van tal van ambten en betrekkingen aan de gehuwde
vrouw wordt verboden bij de Wet, dan zal de verlammende be-
rekening eener huwelijksmogelijkheid weder hare oude kracht