HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 17

JPEG (Deze pagina), 861.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

IS
menschenmaatschappij bestaat uit mannen èn uit vrouwen en het
peil van ontwikkeling der eene helft werkt onwederstaanbaar terug
op de andere helft.
De groote beteekenis van het wetsontwerp ligt, wat betreft de
toekomst van onze meisjes in het algemeen, in het feit dat het
niet enkel raakt onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs,
dus ééne enkele bepaalde groep, maar alle vrouwelijke Rijks-
ambtenaren bovendien. Het treft dus eene breede categorie van
vrouwen, want nagenoeg in alle takken van Rijksdienst zijn tegen-
, woordig vrouwen werkzaam: bij Post en Telegraiie, bij de Rijks-
_,- Postspaarbank, bij het Rijks-Verzekeringswezen, bij de Staatsspoor-
wegen, bij het Archiefwezen, bij hetRijks Tucht- en Opvoedingswezen,
bij het Gevangeniswezen, bij de Arbeids-inspectie en waar niet al;
_ terwijl veilig mag worden aangenomen, dat ontslag van vrouwelijk
personeel ingeval van huwelijk als voorwaarde zal worden gesteld
bij het verleenen van Rijks­subsidies aan vakscholen en aan in­­
richtingen van Hooger en Middelbaar Onderwijs; en dat ’s Ministers
wensch, dat het door het Rijk gegeven voorbeeld navolging zal
j vinden bij gemeente, provincie en waterschap, (zie de Memorie
* van Toelichting. Art. 3) allicht ook bij den particulieren werkgever,
wel in vervulling zal gaan; in Amsterdam bijv. is het stelsel reeds van
nl kracht bij Voorbereidend Onderwijs en bij Middelbaar Onderwijs voor
Meisjes. De Wet treft derhalve eene zoo breede categorie van
vrouwen, dat te verwachten is, dat daarmede strenge rekening
zal worden gehouden bij overleggingen omtrent de opleiding aan
het meisje te geven.
j Nu is de opleiding onzer meisjes ook zonder dezen nieuwen
j_ factor, verplicht celibaat, bij tal van ambten en betrekkingen, toch
` reeds een uiterst ingewikkeld vraagstuk. Er bestaat daarbij zoo veel
minder eenheid, zooveel minder zekerheid dan bij berekeningen
omtrent de opleiding aan onze jongens te geven. Uiterst moeilijk
is het bereiken van evenwicht tusschen de opleiding der vrouw
tot werkend lid der maatschappij en hare roeping als toekomstige
kern en middenpunt van een gezin. De gedachte aan een mogelijk
huwelijk, aan een mogelijk moederschap blijft ons bij de overwe-
ging der belangen onzer meisjes altijd beheerschen. Toch mag die
onzekere toekomst niet den doorslag geven. Bij gelegenheid der
gedachtenisviering van het 25­jarig bestaan der V€7’€£'7ZZ;§'Zi7Zg` ter
Be/za¢·z‘àgz`7zg der áelzmgm mm _‘70rzge Mez`sjzs, heeft Baronesse O. M.
van Verschuer van Balveren er met nadruk op gewezen, dat het
toch niet aangaat het huwelijk als uitsluitend levensdoel voor te
we Bïbjjc
. Qq<%"rf.<;QQ
) ná
* _` J xy
4 .._`­` ‘A
Q ^’