HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 15

JPEG (Deze pagina), 822.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

I3
ontwikkelingsjaren zich zouden doen gelden na het huwelijk en
zich openbaren in meer ziekteverzuim van de gehuwde onder-
wijzeres dan van haren mannelijken collega. Maar nog eens, het zoude
wel zoo kunnen zijn, maar dat het inderdaad zoo is, mag nog
allerminst een bewezen feit worden geacht.
Bedenkelijk is het ook, dat door de aanneming van deze Wet
veler stemming zal worden gedrukt en dat het gedwongen ver-
zaken van eene liefste hoop velen de rechte opgewektheid van
geest, bij het onderwijs zulk een belangrijk vereischte, zal doen
verliezen tot eerst na jaren Väll berusten de kalmte van ziel
wederkeert.
Of eene onderwijzeres, die huwt, per se iets van hare geschikt-
' heid inboet, dan wel, zooals velen meenen, die geschiktheid juist
ziet toenemen door het moederschap, - zal wel steeds een punt
van individueel onderzoek moeten blijven. Zoo ergens dan is hier
generaliseeren eene gevaarlijke zaak, Maar daar de Gemeenteraad,
die benoemt, ook kan ontslaan bij gebleken ongeschiktheid, -
dat wil zeggen ook bij gebleken ongeschiktheid wegens huwelijk,
v - behoeft deze zaak ook niet eens en voor goed voor allen zonder
onderscheid te worden geregeld bij dwang van Wet, Wordt in
geval van huwelijk als vaste regel ongevraagd ontslag verleend,
dan zullen meermalen goede, geschoolde krachten zonder noodzaak
moeten worden vervangen door jongere, nog ongeoefende werk-
sters, wat geenszins een onvermengd voordeel is te achten voor
den geregelden voortgang van het onderwijs in eene klasse.
Eigenaardig is het feit, dat het wetsontwerp, wordt het Wet,
niet van kracht zal zijn voor het Bijzonder Onderwijs. De Minister
_ vertrouwt blijkbaar, dat het door het Rijk gegeven voorbeeld wel
V van zelf door het Bijzonder Onderwijs zal worden gevolgd. Toch is het
gevaar niet denkbeeldig, dat door deze Wet zal worden bevorderd
de oprichting van gesubsidieerde scholen door gehuwde vrouwen,
om te trachten langs dezen weg van hunne nu eenmaal met
inspanning en toewijding verkregen diploma’s en ondervinding
partij te trekken tot onderhoud van haar gezin. Dergelijke scholen,
opgericht en in stand gehouden enkel om een middel van bestaan
te verschaffen aan het hoofd, zijn nu zeker niet de meest ge-
wenschte.
Velen meenen, dat in eene bepaalde levensperiode de verschij-
ning der gehuwde onderwijzeres voor de klasse eenen schadelijken
invloed zal hebben op de zedelijkheid van het kind. Maar waarom
zoude een normaal kind zijne onderwijzeres in zulke tijden met een