HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 99

JPEG (Deze pagina), 678.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
­
99 [
niet veel meer dan vroeger gewekt en bevredigd door de [
wijze waarop en de gemoedstemming waarin, 0. a. de ge-
heimen van de natuur, van sterrenhemel en plantenleven,
worden blootgelegd, ook voor kinderen‘? Ik denk hier g
bijv. aan de boekjes van Hnnvikivs en Tnvssn, aan het
Tijdschrift voor kinderen «de levende natuur>> en aan het
tüdschrift en de boeken, uitgegeven door de vereeniging
voor natuurvrienden in Duitschland, «Kosmos», ook aan ic
vele schoolboekjes.
lk kan hierop nu niet verder ingaan, maar ik wil er
met nadruk op wijzen, dat in onze dagen vele menschen
het bekende woord van Scnintnn zullen herhalen: «Welche
Religion ick bekenne ?>> <<Keine: aus Religion.>> Uit godsdienst _l
spreken velen niet over God en godsdienst in onze dagen. ‘i
Het individualisme op dit punt is sterker dan ooit. Men
hoort een stanielen in een nieuwe taal van wat men in ;_
zich voelt van de diepste en hoogste waarheden; maar een
stamelen, dat straks een spreken worden zal.
Bezien wij nu in dit licht de vraag omtrent de openbare
beteekenis van de volksschool en de wenschen, uitgesproken
door de moderne predikanten, dat de godsdienst zich ·
daarbg meer zal doen gelden, dan vinden wij, meen ik, i
de goede richting van het daarbij in te nemen standpunt. A
Onze moderne predikanten vreezen, dat hun opvatting ,
van den godsdienst inderdaad een «Fata Morgana» blijken gy
zal, zooals dr. KUIJPE11, nu 35 jaren geleden, heeft voorspeld.
Zij willen den godsdienst redden voor het jonge Nederland,
ook door middel van de school.
En zg zien, ten onrechte, zoowel in het stelsel van de
openbare school als in het Nutsbesluit, een miskenning van
den godsdienst.
Hieromtrent valt het een en ander op te merken.

. li
ïë
P
,[$