HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 98

JPEG (Deze pagina), 790.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

Q; ii ‘
ir


ï 98
zij niet behooren tot de zich noemende christenen. Zg
bezoeken meerendeels geen godsdienstoefeningen, ook niet
van de moderne predikanten; velen zgn geen leden meer
van een kerkgenootschap, of alleen nog in naam; anderen
laten hun kinderen niet meer tot leden van een kerkge-
ij nootschap aannemen, ook indien zg hen wel laten deelnemen
aan het godsdienst-onderwijs. Wel telt de Ned. Protestanten-
bond, de vereeniging die de erge ontwikkeling van het
godsdienstig leven voor staat een ’l8.000 leden en ver-
spreidt deze, zoowel in zgn geschriften en voordrachten als
in zgn liederen, een frisch en vrg religieus leven, maar
ook tot dezen Bond zgn duizenden vrgzinnigen, die het
ernstig nemen met hun levensopvatting, niet toegetreden.
Voor deze duizenden is de kerk en de godsdienstige
vereeniging niet meer onmisbaar. Er heeft plaats gehad
een <<Umwerthung>> van de «innerlgke waarden>> van den
mensch. Dat is een evolutie­proces. Wie meent, dat daar-
F. door de godsdienst op den duur zal worden geschaad,
J gelooft niet in de religie als behoorende tot de menschelgke
natuur. En mg dunkt, de nieuwe vormen waarin de religie
van straks zich zal openbaren, zijn reeds bezig te komen.
T Is in het socialisme van vele j onge menschen niet veelidealisme?
_ Is er niet een openbaring van mystiek: in onze nieuwe kunst,
‘ in onze nieuwe letterkunde, in het leven van vele onzer
Q jonge menschen, en hun gevoeligheid voor kunst en natuur-
schoon? Zijn spiritisme, theosofie en ascetisme, hoewel geen
f gezonde, toch niet in betrekkelgken zin protesten tegen
den materialistisohen geest die, voor een groot deel over-
` wonnen, in sommige kringen nog nawerkt? Is er niet een
ontwakende meerdere belangstelling in de wijsbegeerte en
in de vraagstukken van het ziele-leven, ook bg vele onder-
wgzers? En wordt de behoefte aan eerbied en bewondering