HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 96

JPEG (Deze pagina), 744.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

¢ lt? W
' i
i i
96
il
als een tweede <<Reveil>>, met de opvatt.ing, dat de gods-
t dienst een natuurlijke uiting is van het menschelijk gemoeds­ li
leven; dat de voorstellingen van den godsdienst samen
hangen met den graad van wetenschappelijke en zedelüke
ontwikkeling, die de menschen hebben bereikt; en dat de ,ï
ontwikkelingsgang in die voorstellingen bepaald wordt en
moet worden door de wereld- en levensbeschouwing, welke _
j, ,i mede de vrucht is van het voortgaand wetenschappelijk *
F onderzoek. «
Met dat beginsel, heeft de moderne richting op gods- ,
dienstig gebied vanaf 1860 kritiek gegeven o. a. op het ont- i.
staan der bijbelboeken, op de orthodoxe geloofsvoorstellingen,
op de kerkleer en .... heeft zg, met het wondergeloof, ·
l vele supra-naturalistische voorstellingen in wetenschappe-
lijken zin ongegrond verklaard. ’t Spreekt van zelf, dat V
dit optreden van de modernen in den aanvang was van
E; afbrekend karakter: het kaartenhuis van orthodoxe voor- ‘
J stellingen viel voor velen ineen. In het godsdienstig denken
vond een kolossale opruiming plaats, terwijl men zgn best
deed, om van de oude religieuse voorstellingen te scheiden
en te behouden het daarin schuilend waarlijk godsdienstig
{ bewustzijn, dat er de kern van uitmaakt en waarom het
. in die voorstellingen ook te doen”was voor hen, die deze
1 hadden geformuleerd, als uitdrukkingen van htm innerlijk ,
i geloofsleven. l
g Deze uit de voorstellingen losgemaakte kern, dat religieus j
bewustzijn, te kleeden in de nieuwe denkbeelden van den gi
nieuwen tijd, overeenkomstig de uitkomsten van het onder-
, zoek op natuurkundig en wijsgeerig gebied, was verder haar
ijverig streven.
ls het bevreemdend, dat velen, met het badwater der "
it oude voorstellingen, ook het kind, den godsdienst, weg t,
. L vw