HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 95

JPEG (Deze pagina), 635.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
t
{ 95
gogisolt opzicht beste lager ot-tderwäs te geven, het eenige
doel is van dit deel van het door de algemeene ver l
li gadering van 1906 aangenomen werkprogram in zake
f onderwijs. J
W Naar de opvatting van zijn hoofdbestuur, heeft derhalve
het Nut in zijn jongste algemeene vergadering verklaard,
met kracht werkzaam te willen zijn vóór dettgdelzjk volks-
onclerwqs in ethiso/epcteclttgogisehe richting: in de openbare {
it so/zool, waar en zoolang deze voldoet aan den eiseh van
goed onderwijs, zooals de Maatschappij die opvat; in de
bqzondere voor allen toegem/telg/te Ntttssohool, waar men
deze wensoht, omdat de openbare school, door welke j
omstandigheid ook, haar principieele en paedagogische taak
niet vervult naar den wensoh der Nutsvrienden. ‘
En, omdat de school is, zooals de onderwijzer, zal
vanzelfsprekend, bij de toepassing van die leuze, aan de
persoonlijkheid, het karakter, de opleiding van den onder-
, wijzer en de onderwijzeres alle aandacht gewijd worden. l
Maar dit antwoord, hoewel geheel in de lijn van wat j
het historiseb overzicht ons heeft geleerd, gaf geen bevredi­ E
ging; niet, omdat het standpunt van het Nut is gewijzigd,
maar omdat de bedoelde moderne predikanten een afwü- y
V kend gevoelen zijn gaan voorstaan, waarvan vroeger en
j . zelfs in de algemeene Nutsvergadering van 4906 niets hoe- .
`l genaamd bleek.
Een stukje geschiedenis kan, meen ik, ook hier licht
geven, tot verklaring, dat deze wensohen juist door mo-
derne predikanten zijn geuit.
Ik herinner, hoe, sedert 1860 ongeveer, de moderne
richting in den godsdienst in ons land begon op te treden

ll