HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 94

JPEG (Deze pagina), 787.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

94
r Met nwe opvatting komt gg tot de modemtgodsdienslige j
j secte­sch00l, waar de moderne opvatting van den godsdienst
J i door de onderwijzers wordt gehuldigd en onderwezen, alleen ?·
` toegankelijk voor kinderen van ouders, die modern-gods- ·
dienstig zgn. Deze moderne secte-school staat in beginsel '
l op één lgn met de overige secte-scholen: zij is niet voor W
allen toegankelgk. De roomsch-katholiek zal naar die school 5
t zgne kinderen niet kunnen zenden, gelijk hg het doet naar
de Nutsscholen in Brabant, omdat het daar gegeven onder-
wijs deugdelijk is en ook zgn godsdienstige begrippen daar l
worden geëerbiedigd. Nu bestaat tegen het oprichten van Q
zulk een modern-godsdienstige secte-school door een groep
van modern­godsdienstigen ook niet het minste bezwaar:
aan elke groep van gelgkgezinden zg de vrijheid gelaten, i
j een Vereeniging te vormen voor bijzonder onderwijs, naar
l L de paedagogische opvatting van die groep. Maar de Nuts-
jul school kan, wat gij wenscht, niet geven, evenmin als de
l uit de Maatschappg voortgekomen openbare school, omdat
, het Nut huldigt het steeds door deze Maatschappij en ook
jj door haren stichter voorgestane beginsel, dat bij volks- 5
onderwgs en volksopvoeding al het leerstellige dient te L
{ worden vermeden, opdat het geschikt zij voor alle gezindten.
·. Waar nu de openbare school hier en daar de symphathie L
van vele harer vroegere aanhangers heeft verloren, niet
omdat haar beginsel niet deugt, maar omdat dit beginsel, _
j wat betreft de ethisch-paedagogische strekking van het il
onderwgs, soms is verwaarloosd, tot schade van den
j karaktervormenden invloed van het openbaar onderwgs,
i daar gordt de Maatschappg zich aan, om dit beginsel te
V verdedigen en te handhaven èn in de openbare school èn
· in de bgzondere Nutsschool.
ï Met nadruk zg hier herhaald, dat het in ethisohppaeda-