HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 93

JPEG (Deze pagina), 653.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

t l
t
ä
93
j openbaar onderwijs Israëlieten zijn? Moeten deze dan, uit j
° de openbare school worden geweerd? l
Is ook die eisch niet in vierkanten strijd met het be- "
ginsel, zoowel van JAN NIEUWENHUIJZEN als van de geheele 3
Maatschappij tot nut van ’t algemeen, zooals dit opnieuw
j is herinnerd èn in de gedachtenisrede van Dr. Bos I) èn in
het historisch gedenksohrift van Dr. KERNKAMP ’)?
Dat godsdienst, als gemoedsstemming, ook den onder- f
wijzer beheersche en beziele, kan als wenschelijk worden Q
. toegegeven, indien en voor zoover deze bij hem de bron j
j is van de christelijke en maatschappelüke deugden, waartoe
i hij ook de hem toevertrouwde kinderen moet opleiden, l
. maar dat, zooals gij zegt, <<de godsdienst (welke?) ook op
het gebied van het volksonderwijs zün rechten (welke?) °
moet laten gelden», wordt door ons ontkend, voor zoover
eenige godsdienstleer betreft, zoowel voor de openbare
school als voor de voor allen toegankelüke Nutssehool, in T
den geest der Maatschappij. De hoofdzaak is, dat de echte Z
A menschelijkheid hart, gemoed en persoonlijkheid van den °
onderwijzer doordringe. Daarom kan een Israëliet even j
_ goed als een christen, een katholiek evengoed als een i
protestant, een orthodox evengoed als een modern-gods- l
dienstige een goed - ook in ethisclrpaedagogischen zin ·
goed - onderwijzer zijn, wanneer hij maar een nobele l
persoonlijkheid is. M. a. w., niet de godsdienstigheid of de j
ï niet-godsdienstigheid maakt den bekwamen of gesohikten
onderwijzer, maar zijn ethisch­paedagogische persoonlijkheid: A
de mensch in hem. ij
i 1) ,,Medeoleelingen" der Maatschappij tot nut van ’t Algemeen.
j April 1906.
V 2) JAN NIEUWENHUIJZEN herdacht?. Historisch gedenkschrift, bij
S. L. van Loox. Amsterdam, 1906.
ii
il
t