HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 92

JPEG (Deze pagina), 725.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

al ’F“_~__~_-_·-_________“`____Vf’iw"ffHY’fvvff H K ag
W l
X
l
· deren reeds elders van orthodox­godsdienstig standpunt is
j geleerd.
jl Daarentegen mag de gelijkenis van den barmhartigen
ly Samaritaan ongetwijfeld door een onderwüzer der lagere
_ school worden verteld, tot illustratie van wat <<harmhartig­
_ heid>> is. Ook de heer DE VLETTE11 noemt op blz. 20 van v
j zijn door u gewraakt schrift deze gelükenis, evenals andere
JL tf bijbelsche verhalen, als een geschikte stof tot <<vertellen»
ll , op de lagere school.
. De onderwijzer, die een overigens uitstekende leesles t
l overslaat, omdat daarin het woord <<God>> voorkomt, heelt
een malle opvatting van de <<neutraliteit», waarover een-
F voudig niet te spreken valt, evenmin als over het derde ·
1 door u genoemde type, dat zich tegenover jonge kinderen
; minachtend en spottend over den bijbel uitliet.
ij ä By elk van de drie genoemde onderscheidingen is er,
L naar de meening van het hoofdbestuur, meer kwestie van
.= j paedagogisch inzicht en van paedagogisch optreden, dan j
, van zoo genaamde neutraliteit. Het bevreemdt het hoofd-
? bestuur, dat deze paedagogische kant der zaak blijkbaar
geheel over het hoolïd wordt gezien. _
l DU BUY wilde den eisoh gesteld zien, dat de onderwijzer
. een «vroom», «godsdienstig» man, een <<ehristen» zij. Het
` hoofdbestuur vraagt: hoe is het mogelgk, dien eiseh te
stellen, waar gij weet, dat de kwalificatie van <<vroom>>,
· <<godsdienstig>>, <<cl1ristelijk>> voor de onderscheidene ge- °
loolshelijdenissen een andere is. Voor den katholiek, den ,
protestant, den orthodoxe, den evangelische, den moderne,
l hebben deze woorden toch niet dezelfde beteekenis, den-
V zelfden zin? V
ä Hoe is het mogelijk, dien eisch te stellen, waar vele ­- H
· l en zeer goede - onderwgzers en ondervvüzeressen bij het i
l