HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 90

JPEG (Deze pagina), 762.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

E 90
<<erkennen en te eerbiedigen de wijze waarop het eeuwige
j <<zich weerspiegelt in elke menschenziel en zoekt naar het
jl «veld van gemeenschappelijke werkzaamheid», komt met
W « de boven herinnerende opvatting geheel overeen.
Dat de_ onderwijzer in de openbare of de bijzondere Nuts-
school, in kerkelgken of dogmatischen zin godsdienstig zg, {
I, j kan niet worden geeischt. Er zijn tegenwoordig vele niet-
gl jl i kerkelijk godsdienstige mannen en vrouwen, die in ethisch
opzicht hooger staan dan velen, die zich bij voorkeur gods-
j dienstig heeten. Maar dat de onderwüzer zij een in zedelijke
, i levensopvatting en in zedelijken levenswandel degelüke per-
lf, j soonlijkheid, dat hij ook met zijn hart, met zgn gemoed,
V Q d. i. ethisclrpaedagogisch de hem toevertrouwde kinderen
j “ opvoede, dat hij hoog genoeg sta, om hoogstaande karakters,
welke o. a. in de geschiedenis geteekend worden, te kunnen
begrijpen en deze door anderen te kunnen doen waar-
ci deeren, dat mag en moet worden gevraagd.
l Waar de Maatschappij zelf naar de beginselen van den
iv christelijken godsdienst, d. i. immers naar de zedelü/te be-
ginselen van dien godsdienst, algemeen volksgeluk wil be-
vorderen, daar moet ook het door de Maatschappij te
bevorderen onderwijs beoogen: de kctmktervorming der kin-
deren, overeenkomstig de zedelijke beginselen, welke, mede
door den invloed van den christelijken godsdienst, geworden
W zgn de beginselen, die ons aller maatschappelijk en zedelijk
leven doordringen, van welke belijdenis wij mogen zijn. .
. Wat nu betreft het drietal door nu BUY gemaakte onder-
scheidingen, deze brengen, zoo oordeelt het hoofdbestuur,
T op het terrein van den tact en het paedagogisch inzicht, ,
W niet op dat van het beginsel.
In beginsel staat vast: godsdienstonderwijs behoort niet
· bij het lager onderwijs, maar in de catechisatiekamer. Dit s