HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 9

JPEG (Deze pagina), 656.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

7
tgd teekenend - een bepaalden strijd aan te binden voor
meer invloed van den godsdienst op de vrüzinnige staat- ä
kunde. Daarmede in verband staat de eisch, dat de gods-
dienst ook in de staatsschool meer op den voorgrond kome. ,1
Men treedt op tegen de zoogenaamde «neutrale>> school, uit
,· motieven, niet van paedagogischen, maar van godsdienstigen `_
aard. Tegenover de ethisdvgpaedagogisclte of de ondogmm
t·isch­eth1Lsche richting van de volksschool, zooals het Nut ;
i deze omschreef in zijn toelichting tot het voorstel inzake y
het «Nieuwenhuijzen·fonds>>, stelt men de godsdienstige Vd
richting, zooals deze, los van eenige dogmatische voorstelling,
door sommigen voor de openbare volksschool zoowel als ï
voor de bijzondere Nutsschool wordt gewenscht. Niet om
de «vrije school>> is het te doen, niet om de «b§zondere
moderne secte-school>>, met een godsdienstige opvoeding, V;
overeenkomstig de denkbeelden van de modern-godsdienstigen; `
maar het gaat om den godsdienst, als grondslag en richt- ,
snoer van opvoeding in de voor allen toegcmkelijke volks-
school, d. i. dus op de openbare staatsschool en de büzondere
Nutsschool, welke, naar de beginselen van de openbare
school, zal worden opgericht overal, waar het openbaar j
onderwijs niet tot zijn recht komt of komen kan, wegens
omstandigheden van plaats en van personen.
Dat deze beweging uitgaat van moderne predikanten, is {
J teekenend, ook voor de beteekenis van het verschijnsel.
Om dit verschijnsel uit het juiste oogpunt te beoordeelen,
komt het mij wenschelijk voor, daarop het licht te laten
vallen van twee zijden.
De eerste zijde is die van de geschiedenis van het lager
onderwijs en van de onderwijswetgeving in Nederland op
dit punt. Q
1