HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 89

JPEG (Deze pagina), 661.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ït
I
89 ’
«opvatting. Daarom moet de maatschappij dit haar vrij-
<<zinnig beginsel in zake de opvoeding des volks plaatsen
«tegenover het zich steeds meer opdringend element van i
<<de dogmatisch christelijke bijzondere scholen; moet zij
<<door daden duidelijk uitspreken, wat hare opvatting is
j «van de geheele opvoeding van het volk door onderwijs, i
‘ «en moet zij op hare wijze trachten te bevredigen de be-
«hoeften aan onderwijs, zooals deze zich in den tegen-
<<vvoordigen tijd doen gevoelen».
ls dat u niet duidelijk?
Wil dan herlezen wat staat sub 9 van blz. dier toelichting,
waar het in de voor allen toegankelüke bijzondere Nuts- w ai
scholen op vrgzinnigen grondslag te geven onderwijs wordt
omschreven als <<onderwijs te geven met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen». #
Welnu, dàt is de opvatting, welke het hoofdbestuur j
heeft van de in de openbare en in de bijzondere, voor
allen toegankelijke Nutsscholen wenschelijke <<neutraliteit».
Die opvatting is niet nieuw. Integendeel.
Dat deze <<neutraliteit>> door de op dogmatisch standpunt Y
zich stellende tegenstanders der openbare school, ook wel
door sommige onderwijzers der o. s., is verstaan in den
zin van anti­godsdienstig, karakterloos, alsof de onder- l
wgzers, door den eisch van deze neutraliteit, niet zichzelf *
zouden mogen geven als ethische persoonlijkheden, is geen
L reden, haar niet vast te houden, zooals zij wezenlijk is
bedoeld, ook in de wet op het l. o.
Wat Dr. Bos in zgn herdenkingsrede (zie April-nummer
’06 der <<Mededeelingen» blz. 78) o. a. noemde de groote
Nutsidée en door hem werd omschreven als: <<de groote
<<gedachte, welke boven de afzondering in godsdienstige
«belijdenissen, de hoogere eenheid aanwijst, die oproept te

li

”l
jl