HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 88

JPEG (Deze pagina), 761.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ej '
. ls 88
l verschuldigd dan de godsdienstige begrippen van anders-
denkenden. Voor het hooge beginsel, hier omschreven, kan
j , en mag eigenlijk niet het eene woord «neutraliteit>> in de
t ­ plaats worden gesteld. Overigens is het hoofdbestuur van oor-
deel, dat hier door u gevraagd wordt naar den bekenden weg.
Q? Op dit punt toch is de toelichting tot het door de alge- _
lj meene vergadering nu aangenomen voorstel duidelijk voor Z
tt li ieder. Zoo staat in de vierde alinea van blz. 2 en de
l W twee eerste alinea’s van blz. 3 van de toelichting het
j volgende: <<Tegenover deze beperkte en voor de onderlinge
j { cwerdraagzaamheid bedenkelüke opvatting, dient de Maat-
j «schappij tot nut van ’t algemeen, door daden, krachtig
j ’ l «uit te spreken het steeds door haar gehuldigde beginsel
<<en het door haar in zake het onderwgs ingenomen stand-
<<punt, n.l. dat samengaan ook met andersdenkenden in
«zake onderwüs, mogelijk is en feitelük behoort te ge-
' l «schieden. Dit beginsel is van ethisch­paedagogischen aard,
: «het sluit niemand, om redenen van geloof, buiten de
«bedoelde samenwerking. Terwijl de individueele levens-
i j «opvatting en wereldbeschouwing van ieder mensch moet
«worden aangemerkt als een persoonlijke aangelegenheid,
akan de zedelijke uiting daarvan in het practische leven
<<samengaan met die van anderen, welke in zake dat per-
<<soonlijke denken en gelooven staan op verschillend standg,
‘ « punt - ziedaar de opvatting, welke door de Maatschappij
«wordt gehuldigd. Dit beginsel vereenigt: en wel allen, C
j «welke ook hun godsdienstige of wüsgeerige denkbeelden
f azijn, die, onafhankelijk van eenige kerkelüke of staatkun-
<<dige partg, het algemeen volksgeluk willen helpen bevor-
O <<deren (Art. 2 der Wet).
«Volgens dit beginsel, mag het ondervvüs niet geperst
«worden in het keurslgf eener vooropgezette, dogmatische