HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 86

JPEG (Deze pagina), 737.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

M e
Y se
ï En hij qualificeert dit nu nader als «het kind opvoeden
V in de sfeer onzer godsdienstige levens- en wereldbeschou­
l I wing>>, hetgeen dan weer nader wordt aangeduid, niet als
«spreken over God>> - maar, met een aanhaling uit de
jr; BAAF’s «kind en kerkleer>> in het Tijdschrift voor paedo­
i? i gogie, Oct.-afl. 1905, <<als vrucht van de kinderlijke ervaring j
ik «eigene en door het onderwijs geleide ervaring» en van
omgang met levenden vooral, maar ook met gestorvenen,
A in de verbeelding. Die ervaring en die omgang zijn bronnen
t van verstandelijke en zedelijk­godsdienstige vorming.
j Beide brengen in aanraking met den naam van God.
l Geen catechisatie dus, maar een sfeer van religie in
i V de school. De vaagheid, waarmede dit wordt gezegd, maakt
l plaats voor meer stelligheid, wanneer dit blijkt neer te
komen op «het wekken bij het kind van de erkenning van
God als Majesteit>>, van <<het groote en aanbiddelijke van het
, scheppingswerk>>, van «altijd te zijn onder het oog van
jl God», van «alle menschen als kinderen van één Vader.>>
g Zoo moet in de school de deugd haar vasten grond vinden
Q in godsdienst. De godsdienst is, volgens hem, <<niet de vrucht
i van zedelijke ontwikkeling, maar deze vormt den bodem,
waarop de zedelgke aspiratiën blijvend willen gedi_jen.>>
De bijbelsche verhalen acht hij voor de school niet aan-
bevelenswaard. Maar wel: het spreken en zingen van God.
Eerbied voor eigen overtuiging, dwingt, voor die overtui­ A
ging uit te komen. BQ de behandeling van de vakken '
t «kennis der natuur>> en «geschiedenis», kome de onder-
? wijzer uit voor zijn godsdienstige opvatting.
· En de middelen, om de school meer godsdienstig te
doen worden, haar meer dan tot heden te maken het
instituut van de zedelijk-godsdienstige vorming van ons volk?
Men beschouwe het onderwijs niet alleen als Staatszaak,