HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 83

JPEG (Deze pagina), 681.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

il
,l
sa
zijn en dat de orthodox­christelijke onderwijzer het weer
in geheel anderen geest zal geven als de modern­christelijke?
Zijn de onderwgzers inderdaad bevoegd, dit onderwijs te V
geven? Behoort dit niet op de Zondagschool en in de i
catechisatiekamer ?
, Noonmiv in de «Tijdspiegel>> van Juni 1904 zegt, dat er
een onbeschreven legende is ontstaan, dat de Staat in zijn
scholen zelfs niet met den vinger mag wijzen naar iets, wat i
niet strookt met de kerkelijke opvatting. Men heeft de Staat ii;
(en de staatsschool, meent hij zeker) gemaakt tot een leven- il
loos ding. Onderwijs in moraal, geschiedenis en, meer
andere vakken wordt z. i., met deze opvatting, een onding.
P. W. VVESTERDIJK meent, dat daardoor de openbare
school in haar geheel nog niet onchristelük is geworden;
dat acht hij ook onmogelijk, maar wel is hij van oordeel,
dat de religie verzwijgen in de school, in zekeren zin is:
haar doodzwijgen en dat dit neerkomt op dooden, op een 5
doen sterven aan atrophie. En het middel tot afwending
van dit gevaar is z. i. dat men partij kieze vóór . . . ja
voor wat? Hij wil, dat de Staat meer ernst make met de
«christelijke en maatschappelijke deugden» van art. 35 der
wet; dat de ouders meer invloed verkrggen op de richting
` van het onderwijs in de openbare school, waaraan zg hun
kinderen toevertrouwen; dat de onderwijzers toonen op _,
de hoogte te zijn van de godsdienstige gemoedsgesteldheid ij
van een groot deel van ons volk. il
B. HAGA wil: deugdelijk volksonderwijs in‘ehristeZijk­
godsdienstige richting, in plaats van in niet d0gmcttz'sch­
ethischeii zin, zooals het Nut het lager onderwijs wenscht.
Want, zegt hij, dit heeft ons volk in alle lagere klassen
noodiger dan brood, dat het doordrongen worde van
_ waarachtige vroomheid, dat het zich leert buigen voor
Z
l
il


il
l