HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 82

JPEG (Deze pagina), 752.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

Xl
¥ jï se
f of hij niet, evenals Turnm Notrunnws, daarvoor te veel
_ * rechts staat en mede daardoor sympathie heeft gewekt bij
j i de meer rechts staanden onder de moderne predikanten,
-i die aandringen op meer stelligheid en vastheid in de
ï moderngodsdienstige voorstellingen en begrippen.
E De heer K. Vos in zijn in 1905 verschenen brochure ,
1 Q <<de openbare school» is van meening, dat bg de school-
ik wetsherziening van 1878 de godsdienst van de school is
1 t‘ gebannen en dat deze wet een ras onderwijzers heeft ge-
t h kweekt, wier kenmerkende eigenschap veelal is, dat zg niet
l ‘ godsdienstloos, maar anti­godsdienstig zijn. En hij meent,
dat de eischen der vrijzinnige vroomheid in de openbare
V school bevrediging moeten vinden, in dien zin, dat het alge-
i meen­religieuse, dat het kenmerk is van alle verschillende
, christelijke gezindten, den stempel drukke op het onder-
wijs. Alle anti-godsdienstige onderwgzers moeten van de
ik { scholen worden verwgderd. Alleen goclscllemtlge onderwüzers
i mogen in de openbare school werkzaam zgn. Ook wil hg
I het godsdienstonderwüs in de schooluren gegeven zien.
Wel erkent hij het onoverkomelijk bezwaar, dat ongods-
i 1 dienstige menschen niet godsdienstig gemaakt kunnen worden,
maar daarom moeten zij geduld, tot dat hun onderwüs
antigodsdienstig blükt te zgn. Dan moeten deze onder- ‘
wijzers worden verwijderd.
In de leerstof voor de lagere school worde opgenomen,
voor de lagere klassen: een reeks geschikte bübelsche ver-
._ halen en voor de hoogere klassen: een overzicht van de
geschiedenis van het Israelietische volk, van Jezus en van
V het christendom.
Heeft de heer Vos zich wel rekenschap gegeven van het
feit, dat dit overzicht, gegeven door een, roomsch­katholiek,
Israelietisch en christelijk onderwgzer zeer verschillend zal j