HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 81

JPEG (Deze pagina), 681.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

“ H li iiii ”
gl
’l
ëïl
81
‘.
dogmatische christenen voor hun school met den bübel en
i trachtte aan te toonen, dat <<voor hen, die godsdienst
Y hebben, opvoeding zonder godsdienst onmogelijk is, ook u
i in de school.» Dat de schoolopvoeding een gesloten geheel A
zou vormen, waar dan later, als iets vreemds, eenige gods-
dienst zou kunnen bijgedaan worden, moeten zg niet kam-
· mm goedkeuren.
Hij acht het begrijpelijk, dat orthodoxe ouders voor
hunne kinderen liefst onderwijzers hebben, die door hun
woorden, hun gedragingen, door hun gansche manier van
zijn, de kinderen in een soortgelijkestemming brengen,
als bij hen in het huisgezin heerscht. ii
En daartegenover hekelt hij de liberale «intellectuels»,
die met een onmogelijk «neutraal>> onderwijs tevreden zijn.
Hij herinnert, hoe de openbare school van vroeger, toen
de onderwijzers meer godsdienstig waren, ook niet gods-
dienstloos was en dat wellicht de wensch van TUTEIN
Noixrnnuius in zijn «Stille stemt in vervulling zal komen,
dat de openbare school met den «onderwijzer van den gl
ouden stempel>>, in den vorm van een bijzondere school
terug zal komen, nu het oprichten en in stand houden
van bijzondere scholen, wegens de sedert 1905 beschikbare
ruimere subsidie uit de Staatskas, zoo veel gemakkelijker
VVOI`dt. j
Deze met warmte geschreven brochures hebben hun
invloed niet gemist. Zij hebben nagevverkt bij alle na te
noemen predikanten en hen met andere woorden doen
herhalen wat hier is uitgesproken als de overtuiging van
vele vrgzinnigen, die op godsdienst prijs stellen in onzen
over het algemeen niet zeer godsdienstigen tijd.
H Onder het lezen komt de twijfelvraag op, of prof. ill
2 Horwnnnk wel tot de vrijzinnigen kan worden gerekend,
9
eel
al
l, .