HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 80

JPEG (Deze pagina), 740.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

. 80
ti
r toestand die is van passieve negatie . . . Ieder weet wat
doodzwijgen is . . . Wij van onze zijde hunkeren in een ,
j les, een schoolboek, naar een woord van vereering, aan- t
bidding, erkenning dat alle kennis Gods gave is, een li
woord van godsdienstige dankbaarheid, van bewondering
t voor Gods schepping - wij wachten, en het woord komt ‘
5 A niet . . . Onze groote Swammerdotm sprak eenmaal van .
i <<den almachtigen vinger Gods in de anatomie van een
, bladluis». O, dat op deze wüze op warmen, beslist­gods­
‘ dienstigen toon onze onderwijzers nog spreken durfden,
. spreken kondenla
Te meer eigenaardig is deze onthoezeming, omdat de
schrijver in één adem zelf verklaart, dat dergelijk godsdienstig
onderwgs in de openbare school onmogelijk is. Want hij
i gaat voort: <<als zij konden en durfden, zouden zij toch
j nog sommigen ergenis geven. Want wij zijn in zoo tal
van groepjes en partütjes verdeeld, dat er altijd kitteloorige
i ouders zouden zijn, die zeiden: «niet godsdienst, niet
christendom zoo maar, maar precies in mijn lijn en naar
majn smaak en anders beter in ’t geheel niet». En hij
ii voegt er aan toe: «men moet daar rekening mee houden.»
En de slotsom, waartoe Dr. KNAPPERT komt, is: <<Trouw
blijven aan het openbaar onderwijs, van de bevvaarschool
af tot aan de universiteit toe; uitspreken, dat men nochtans
geen vrede heeft met den heerschenden geest; en zich
inspannen, door al degelijker, al uitgebreider godsdienst-
onderwijs de komende geslachten te hervormenn.
` Prof. A. E. J. Hotvvnnm., heeft in zijne twee brochures,
uitgegeven vóór en na de algemeene verkiezingen van 1905,
mede naar aanleiding van de onderwijs-novelle, door Dr.
KUYPER voorgesteld, hij de liberalen aangedrongen op meer i
waardeering van de toewijding en offervaardigheid van de
t
. lt