HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 8

JPEG (Deze pagina), 713.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
l
6
le . . . .
j standpunt ten aanzien van die vraag ontwikkeld 1n een
§· antwoord op den «Open briel`», door den heer J. B. nu BUY
ij geschreven, naar aanleiding van het door de algemeene
i vergadering van 27 Februari 1906 door voornoemde Maat-
schappij genomen besluit tot het stichten van een «Nieuwen-
huijzenfonds voor onderwi_js>> en het instellen van een J
fl «Nutscommissie voor onderwüs» ‘). Ook is deze vraag
ter sprake gekomen in de jaarvergadering van den Neder-
landschen Protestantenbond, in October 1905 te Bussum V
gehouden, in de vergadering van moderne predikanten,
gehouden te Amsterdam in April 1906 2) en in eenige
, provinciale vereenigingen van predikanten.
l Opmerkelijk is daarbij, dat een bepaalde beweging, om
de rechten van den godsdienst in de volksschool erkend te
E zien en aan de opvoeding in die school een godsdienstig
T karakter te geven, nu uitgaat van moderne predikanten,
` bij wie het niet te doen is om een leerstellige opvatting
. en formuleering van de religie, maar om de religie als
stemming, als gemoedstoestand, om de religie, als bron
of ten minste als steun voor de zedelijkheid, om de chris-
telüke religie, als bron van de christelijke ethiek.
De oude schoolstrijd schijnt daarmede opnieuw, hoewel
1 nu in een anderen zin en onder andere verhoudingen,
V aangebroken. Een nieuwe differentie n.l. dreigt met een
scheiding tusschen hen die als voorstanders van de openbare J
school tot nog toe samen gingen. Onder de vrüzinnigen
j op staatkundig gebied beginnen sommige godsdienstigen,
l met name sommige moderne predikanten - en dit is
ç ook voor de godsdienstige verhoudingen van den laatsten
{ __,_._
V I) ,,Mededeeli11gen" der Maatschappij t. nut v. ’t alg. Juli 1906.
2) Bijvoegsel tot ,,de Hervorming” van 26 Mei 1906.