HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 79

JPEG (Deze pagina), 675.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

j www w'”M`
il
zo Fl
tl
eerste alleen de houding bespreekt van het Nut, dat, naar
ik meen, gaarne vrijheid van beweging laat aan alle groepen
die een bijzondere school van eigenaardige richting wen- i
sehen op te richten, terwül de modern-godsdienstige ge- ­
zindte-school van Dr. A. BRUINING evenzeer volkomen vrgheid
heeft, zich, naast de overige godsdienstige seote­soholen, te
vestigen, overal waar de behoefte aan en de mogelijkheid
van zulk een school zal blijken te bestaan. ll
Voorshands twijfel ik in hooge mate aan beide.
De vraag die het hier geldt, is deze: Is voor de opvoe­
ii dende kracht van de voor ellen toegankelijke oolkssehool
de godsdienst een noodzakelük element? gl
Laat ons nu zien, wat de personen, die over deze
zaak hebben geschreven, bedoelen met den godsdienst op
de voor allen toegankelijke volksschool.
De uitspraken en conolusiën zgn onderscheiden.
Allereerst komen aan de beurt twee hoogleeraren te j
Leiden, die de oppositie als ’t ware hebben ingeleid.
Dr. L. KNAPPERT1) zegt o. a. «Dit is, wat hoe langer
hoe meer sommige ouders hinderen en grieven gaat, dat ij
bij het onderwijs (lager, middelbaar en gymnasiaal) de
godsdienst niet mederekent. De <<neutraliteit>> wordt niet
geschonden, maar zóó angstig gehandhaafd, dat verzwegen j
wordt alles, wat, goed of slecht begrepen, met godsdienst bi
j in verband staat . . .; het gansche onderwüs staat tegen-
over den godsdienst in ’t algemeen onwelwillend, voor ’t
minst passief .... Over ’t algemeen wordt het gods- Q
dienstig gemoedsleven verwaarloosd. Het veld ligt braak. . .
gi Het is geen onwaarheid, te zeggen, dat de algemeene
') Dr. L. KNAPPERT <<Ons Godsdienstonderwijs, in verband met de
Qi opvoeding Onzer kinderenv. Assen. L. Hansma. 1905, bl. 8 v.v.
tl
li tt