HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 78

JPEG (Deze pagina), 748.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB


78
Doch, hoe vaag tot heden de uitspraken ook zijn, reeds
mt blijkt, dat er bg de opponenten verschil van opvatting is.
’ Sommigen willen de geldende wet op het L. O. onge-
wijzigd behouden, maar de ethische opvoeding welke deze
A beoogt, een godsdienstige noemen. Deze komen op tegen
het woord «neutraliteit» en tegen de daaraan door sommigen
gehechte beteekenis van noodzakelijke uitsluiting van het
Q I godsdienstig element in de openbare school.
Anderen zoeken de fout in het stelsel vtm de openbare
j ‘ school en wenschen dit te wijzigen, in dien zin, dat bg de
Q opleiding van de onderwijskrachten, het onderwijs in den
l godsdienst en de zedeleer niet, gelijk tot heden, worde lf
verwaarloosd en dat de godsdienstige zin der ouders invloed
j verkrijge bij de keuze van het onderwijzend personeel.
Nog weer anderen wenschen, dat de bijzondere Nuts-
school niet zich stellen zal tegenover elke christelijke il
J bijzondere school, opdat het Nut niet alle godsdienstige
elementen van zich vervreemde en een opwekkend voor-
beeld geve aan allen die strijden vóór vrüheid op elk
j gebied, ook op dat van het onderwüs.
Eindelijk wenschen een klein aantal de bijzondere modern-
godsdienstige gezindte­school, als protest tegen de neutrale
openbare school, zooals deze velerwege in de praktijk als
ongodsdienstig of anti­godsdienstig optreedt.
Wat betreft de laatste groep, vertegenwoordigd o. a.
door Dr. A. Bnurnnvo, theol. professor te Amsterdam en
de voorlaatste, vertegenwoordigd door de doopsgezinde
predikanten nu BUY, te Borne en H. BOETJE te Hengelo (0.)
en de Herv. predikanten R. J. van nnn MEULEN en il
J. J. BLEEKER, te Tiel -- alle vier eenigszins rechts staande
in de rij der moderne predikanten -- met dezen is het niet
noodig, hier in nadere discussie te treden, aangezien de
l