HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 77

JPEG (Deze pagina), 699.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

_r____V,,_,?.`.,,r,,,.Y __,_, ­T:... ,.., - . » . .-7
lt
`ël
il
77
genomen subsidie-stelsel voor de bijzondere scholen niet ten
gevolge zou hebben, dat onbemiddelde voorstanders van
de openbare school gedwongen zouden worden, hun kinderen lil
ri naar de büzondere school ter plaatse te zenden, omdat
door katholieke of antirevolutionaire gemeenteraden het
T schoolgeld op de openbare school hooger dan dat op de
büzondere school werd gesteld, thans zal het <<Nieuwen­
huyzenfonds voor onderwijs>> met de nu benoemde «Nuts- ,l
Commissie voor onderwijs» een breedere taak hebben te
vervullen ten bate van de volksontwikkeling, door onderwgs.
Wordt hier van het door dit fonds mede te bevorderen ;§
<<vakonderwijs>> en «hooger volksonderwijs>> gezwegen, reeds
ten aanzien van het lager onderwijs, de onmisbare grond-
slag voor beiden, is nu aan het Nut een waarlgk nationale
arbeid opgedragen, welke den steun verdient van allen die
in niet dogmatischen, maar in ethisch-paedagogischen zin,
de volksontwikkeling willen helpen leiden.
Op welke wijze de <<Nutscommissie voor onderwjjs» die
taak zal opvatten, is nog niet kunnen blüken, aangezien
zij haar werk nog niet is begonnen.
Ongetwijfeld zal zij staan op het boven omschreven be-
ginselstandpunt, zooals dit ook door het hoofdbestuur in j
zgn circulaire tot büeenbrenging van het Nieuwenhuijzen­
fonds nader is uiteengezet. ti-;
Doch, in afwachting van ’t geen deze commissie zelve
4 van zich zal doen hooren, komen reeds nu van de zijde der
modern­godsdienstigen bezwaren tegen het beginsel van de
nieuwe Nutsbeweging in zake het lager onderwijs. l
Deze bezwaren komen hierin overeen, dat men duidelük
wenscht uitgesproken te zien, dat bij het lager onderwüs, jl
zoowel in de openbare school als in de bijzondere Nuts-
l school, de goclstlienstige opvoeding niet zal ontbreken.
3
ii

,%