HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 76

JPEG (Deze pagina), 699.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

76
Dit voorstel werd hij aoelamatie door de algemeene
vergadering van 1906 aangenomen en het hoofdbestuur
' gemachtigd , tg
j ct) bijeen te brengen: een door het hoofdbestuur te '
j beheeren Nieuwenhuijzenfonds voor onderwijs;
f j b) voor de instandhouding van dit fonds te vragen de r
, ( jaarlijksche bijdragen van departementen, Vereenigingen en
¥ bijzondere personen;
E i 0) uit dat fonds telken jare de noodige gelden toe te
staan ten behoeve van het bevorderen van het lager
, onderwijs in het algemeen; en meer in het bijzonder, door:
* ct) het verdedigen en bevorderen van deugdelijk openbaar
1 lager onderwijs;
j t b) het stichten van voor allen toegankelijke bijzondere
nutscholen in den geest der Maatschappij;
0) het verbeteren van de opleiding van de onderwijs-
krachten voor het lager onderwijs.
Uit een en ander blijkt, dat het Nut, getrouw aan zijn
v j traditie van 120 jaren, aan de verheffing van het lager
j onderwijs werkzaam wil zijn, doch het paedagogisch stand-
, punt van de wetten van 1806, 1857 en 1878 blüft innemen
, en, eenerzijlds, de openbare school in haar paedagogisch
beginsel wenscht te verdedigen en wat de toepassing van
dat beginsel betreft, wenscht te verbeteren, maar, ander-
züds, gelijk het deed vóór 1806, modellen voor die verbe- ‘
tering wil geven in de voor allen toegankelijke bijzondere
Nutssoholen, welke overal zullen opgericht worden, waar
de ouders dit wenschen, om welke redenen dan ook.
Heeft de Maatschappü in 1889 in het leven geroepen het
<<Schoolfonds», met de «Gemengde Commissie voor onder- _
wüsbelangen>>, welke laatste zou waken, dat het toen aan- 1