HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 75

JPEG (Deze pagina), 651.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

tl
tl
va
van 1904, naar aanleiding van het toen door het departe­
ment Stadskanaal ingediende voorstel 1).
., Ligt het niet op den weg der Maatschappij , te bevorderen,
’ dat in die opleiding de noodige verbetering worde gebracht?
Ongetwijfeld. En dit kan geschieden, doordat zij baren
invloed aanwende bij de Hooge Regeering, om te verkrijgen:
zoowel herziening van de wettelijke bepalingen en voor-
schriften betreffende den aard en den omvang van de
vereischte kundigheden en de inrichting der examens, als
ook verbetering van de gelegenheid en van de inrichtingen
tot opleiding van onderwijskrachten. E
Maar, terwijl zij dit doet, doch zoolang daarvan het
gewenschte gevolg uitblijft, kan zij zelve de hand aan jl
den ploeg slaan, door een eigen kweekschool voor
de opleiding van de onderwijzers en onder-
wijzeressen, ook voor de hoofdacte, te stichten
en daarin een model-opleiding aan te bieden.
Maar dit zal wel niet practisch uitvoerbaar zijn, wanneer
niet eenige tonnen gouds voor dat doel ter beschikking
van de Maatschappü worden gesteld! Welnu, zoolang
haar de daartoe noodige geldmiddelen ontbreken, kan zg tt
op meer bescheidene wijze aan de verbetering der bedoelde j
opleiding werkzaam zijn, n.l., door in de lande eenige ,,
centrale model-cursussen voor de opleiding
voor de hoofdacte te vestigen of te steunen, op voor-
waarden, welke een voldo ende opleiding zooveel mogelijk
waarborgen.
Ziedaar het drieledige werkplan van de Maatschappij ten
aanzien van het lager onderwijs ontwikkeld.
{ 1) Vgl. het artikel van Mej. I. Kooïsma, in ,,Mededeelingen" van
. Juni 1904, blz. 82 v.v, Jaarboekje der Maatschappij 1903-’04l , blz. 48 v.v.,t