HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 74

JPEG (Deze pagina), 728.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

74
hetwelk in de katholieke en in de openbare school ter
plaat.se gegeven wordt?
Welnu, de behoefte aan dergelijke voor allen toegankelgke, ,,
._ bijzondere Nutsscholen, waar men trachten zal, het beste ’
t lager onderwijs te doen geven door een voldoend aantal
Q A der paedagogisch meest bekwame onderwijskrachten,
I zal in de volgende jaren ongetwijfeld toenemen in vele
l plaatsen.
Z Daarom plaatse onze Maatschappü, naast de bijzondere
V secte­school en in de plaats van de hier en daar voor de
behoeften van de vrijzinnigen onvoldoend wordende open-
ä bare school, de bgzondere, voor allen toegankelijke Nuts-
school, waarin vanwege de Maatschappij gegeven wordt dat
r lager onderwgs, hetwelk een voorbeeld kan zgn voor het
j onderwijs in openbare en bijzondere scholen beide.
t Op die wijze zette de Maatschappü voort den vroeger
met zooveel goed gevolg begonnen arbeid ten bate van het
onderwijs der jeugd.
Ad Sm. Bü de verdediging van zijn wetsontwerp L. O.
l a van 4857, zeide Minister vaiv nnn Bauoonniv, 0. a.: «lk
«begin met de stelling voorop te zetten, dat. op den
«onderwi_jzer alles aankomt: Gelijk deze is, is ook de
g «school; dit staat vast.>>
l Met deze stelling zal men het in onze Maatschappij wel
l eens zijn. Op het karakter en de bekwaamheid van den
j onderwijzer en de onderwijzeres valt, voor de vormende
t kracht van het te geven onderwijs, inderdaad de nadruk.
j Aan de opleiding van de onderwijskrachten voor de
M lagere school is derhalve zeer veel gelegen.
M Dat aan deze opleiding nog veel ontbreekt, is in de
kringen onzer Maatschappij algemeen erkend en nog onlangs
duidelgk aangewezen, ook in de algemeene vergadering j