HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 73

JPEG (Deze pagina), 676.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

r t li
73 ïj
ondarvvijs, dat is noodig; an daarvoor waka mada onza
Maatschappij.
W Ad 2m. Intusschan is door da wat van 1905 aan gahaal
; niauwa toastand in ’t lavan garoapan. Nu hat subsidia, uit
9 da Staatskas aan büzondara scholan ta varlaanan, aan-
jt markalük is varhoogd, an, volgans art. 59, in varband mat
" art. 48 dar wat van 1905, op hatzalfda badrag is bapaald,
dat aan da gamaanta, tan bahoava van da opanbara school
wordt toagakand, is hat oprichtan an in stand houdan van
büzondara scholan in dia mata vargamakkalükt, dat halang­
rijka toanaming van hat aantal bijzondara sacta­scholan in
da aarstkomanda jaran, ondar da vvarking van daza wat,
kan wordan varwacht.
En hat zal niat altijd an ovaral mogalijk zijn, mat nama
in Galdarland, Noord-Brabant, Friasland, Zaaland, in alla
plaatsan, waar daza sacta­scholan bastaan of zullan wordan
opgaricht, da opanbara school ta handhavan als opanbaar
instituut voor voldoand lagar ondarwijs. Op
sommiga plaatsan zal da opanbara school, mat of zondar
protast van da züda dar vrijzinnigan, vvordan opgahavan;
in andara plaatsan zal da opanbara school blüvan bastaan,
i maar zullan antiravolutionaira of katholiaka gamaantabasturan
• hat ondarwijs latan varkommaran of ar aan klaur aan ïj
i gavan, walka hat opanbaar ondarwijs niat bahoort ta habban. (Z;
2 En claartagan zullan da vvatgavar an hat schooltoazicht niats
· kunnan doan, galük zij dit tot hadan in Noord-Brabant an
Galdarland niat kondan varhindaran.
Is dat niat da radan, waarom da dapartamantan Brada,
Nümagan, dan Bosch, ook hat klainara Lobith, hunna
büzondara scholan voor lagar ondarwgs habban opgaricht,
waarhaan ook katholiakan hunna kindaran zandan, omdat fl
g hal; ondarwijs in dia scholan maar daugdalijk is, dan

it: