HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 70

JPEG (Deze pagina), 737.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

i 70
de Maatschappij wordt gehuldigd. Dit beginsel v ereenigt;
V en wel allen, welke ook hunne godsdienstige of wgsgeerige
ä denkbeelden zijn, die, onafhankelijk van eenige al.
t kerkelijke ofstaatkundige partg, hetalgemeen
4 volksgeluk willen bevorderen. (Art. 2 der Wet).
Volgens dit beginsel, mag het onderwijs niet geperst F
l worden in het keurslijf eener vooropgezette dogmatische
opvatting. Daarom moet de Maatschappij dit haar vrg-
i zinnigbeginselin zake de opvoeding des volks
plaatsen tegenover het zich steeds meer opdringend
j element van de dogmatisch­christelijke bijzon-
l de r e s c h ole n; moet zg d o or d a d e n duidelgk uitspreken,
wat hare opvatting is van de geheele opvoeding van
; het volk, door onderwijs, en moet zij op hare wgze
trachten te bevredigen de behoeften aan onderwijs, zooals
deze zich in den tegenwoordigen tgd doen gevoelen.
Zij wil, op ethisch-paedagogische grondslagen, overeen-
komstig de eischen der praktijk, voor het kind dàt onder-
' wijs beschikbaar stellen, dat hen maken kan tot zelfstandige ,
t · zedelijk krachtige, zelf denkende en zelf oordeelende leden
der samenleving, bekwaam en geschikt voor de vervulling
van de taak, welke zg in die samenleving zich aangewezen zien.
l Ten aanzien van het lager onderwijs, zgn de omstan-
digheden en daarmede voor de vrgzinnigen ook de behoeften ,
‘ sedert de invoering van de wet L. O. van 3 Juni 1905 l
(Stb]. N°. 151), belangrgk gewijzigd.
Immers, terwgl vóór de eerste wet op het lager onder-
wijs (1806), de Maatschappij in hare voor allen toegankelijke
( Nutsscholen de modellen gaf van wat het lager volksonderwijs
i moest en kon zgn, en deze bgzondere Nutsscholen meeren­ j
1 deels overbodig werden, toen het openbaar onderwijs, ,