HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 7

JPEG (Deze pagina), 563.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

I
De opvoedende beteekenis van de voor allen l
j toegankelijke volksschool, in het licht ä
. der geschiedenis van het lager onderwijs i
l en de onderwijswetgeving in Nederland, g
s en van de verhouding van godsdienst Q
i en zedelijkheid.
___. l
Dat de volksschool met haar lager onderwijs de kinderen 5
moet helpen vormen voor het leven en diensvolgens, nevens
de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, ook de
vorming van het karakter beoogt, staat vast. In dit laatste
moet vooral hare opvoedende beteekenis worden gezocht. i
Is van deze opvoedende kracht der volksschool de gods- j
dienst een noodzakelijk element? Zoo ja, in welken zin?
Deze vragen zgn in den laatsten tijd opnieuw op den
; voorgrond getreden, zoowel in de brochures van prof. j
l HOLWERDA 1) en K. Vos ’) als in de tijdschrift- en dagblad-
artikelen van de HH. Rirrenns v. n. Loman, 3) Wnsrnnnim, ‘)
HAGA, 5) nu BUY 6) eener- en de HH. Mr. J. A. Lnvv ’*) en
, J. W. v. n. LINDEN 5) anderzüds. Bovendien is door het
" hoofdbestuur der Maatschappü tot nut van ’t algemeen zgn
1) Dr. A. E. J. Honwmzm. ,,Wie zijn wij ze1f?" "Kunnen wij niet ,
andere w0rden?" 1905. Leiden. E. J. Brill.
2) ,,De openbare school" 1905. Leiden. E. J. Brill.
3) ,,Teekenen des tijds" 1905. i
’·) Handelsblad 28 Dec., 29 Dec., 2 Jan., 7 en 8 Jan. 1906.
5) Zondagsbode 29 April en 27 Mei. `
S) N. Rott. Ct. 8 Maart 1906, ,,Nieuw Leven" 12 Mei.
if