HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 68

JPEG (Deze pagina), 688.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

I
68
algemeene vergadering van 1906, ook de Maatschappij tot
nut van ’t algemeen gebruik te maken, nevens de bevorde-
j ring van het openbaar onderwüs.
Met welk doel? e
De toelichting, welke door het hoofdbestuur op zijn des- ‘
j betreffend voorstel werd gegeven, zal dit duidelük maken. ;
, Ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheid ten bate
l van het lager onderwijs, luidt deze toelichting als volgt: i
Bij de voorbereiding van deze voorstellen, heeft het hoofd-
i bestuur zich o. a. de vraag gesteld, voor welke taak de
Q Maatschappij zich in zake de volksopvoeding door
E onderwijs, gesteld ziet, wil zg, naar de beginselen van
; de artt. 1 en 2 harer Wet, en overeenkomstig de
, behoeften van den tegenwoordigen tijd, uit-
drukking geven aan wat JAN NIEUWENUIJZEN bedoelde,
Q toen hij in 1784 het «hoofdoog‘merk>> der Maatschappij in
dezer voege omschreef, dat zij werkzaam zou zgn «ter
verbetering van het burger- en schoolwezen.>> 1)
Ligt aan de stichting van de Maatschappij ten grondslag i
, het beginsel, om de ontwikkeling en het geluk van het
nederlandsche volk te bevorderen, allereerst door opvoeding
en onderwijs, dan had het hoofdbestuur thans te overwegen
ä welkfplan van actie, in ethisch-paedagogisch opzicht,
r zg voor de werkzaamheid der Maatschappü aan de alge-
meene vergadering zou aanbieden, om de departementen
, in de gelegenheid te stellen, in den geest van den stichter, 1
allereerst in zake onderwijs, naar de behoeften
van het heden, krachtig werkzaam te zijn.
1) Zie ,,Plan van een Genootschap van kunsten en wetensohappen", h
onder de zinspreuk ,,tot nut van ’t algemeen", opgericht te Edam in j
' slagtmaand 1784, blz. 2. j
l
l