HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 67

JPEG (Deze pagina), 696.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

r rw-M-
tl
Tl
xl
67 ll
De bovengenoemde kritiek op de opvoedende beleekenis
van de openbare school had dan ook bij de herzieningen van
de onderwijswet van 1889 en 1905 geen wezenlijken invloed.
lntusschen was het bijzonder onderwijs in beteekenis en if
in aantal scholen zeer belangrijk toegenomen.
Het aantal dergenen, die de bijzondere school wenschten,
maar door de iinancieele bezwaren tegen de exploitatie van
een eigen school zich gedrukt gevoelden, nam toe. Het
succes van 1889 prikkelde tot het vragen van meer.
Onder deze omstandigheden, steldehet ministerie KUIJPER
in 1905 een nieuwe wijziging van de onderwgswet voor,
waarbij aan de büzondere scholen een grootere bijdrage
werd voorgesteld in de kosten der schoolgebouwen en voorts
subsidie, in dezelfde verhouding als door den Staat aan de
gemeenten wordt gegeven ten behoeve van het openbaar
onderwijs. Dit wetsvoorstel werd, met eenige verbeteringen
ten aanzien van de waarborgen voor het deugdelgk gehalte
van het bijzonder onderwijs, aangenomen, niettegenstaande
werd voorzien, dat door de aanneming het openbaar onder-
wijs in vele plaatsen schade zou lijden.
Door de in werking treding van deze gewijzigde wet, is
aan het bijzonder onderwijs in Nederland een bloeitgdperk
in ’t vooruitzicht gesteld, gelijk nooit te voren en is ook
aan andere groepen dan die bebooren tot de Unie: «de
school met den bijbel>>, zelfs aan hen, die in beginsel geen
andere opvoedende beteekenis aan de lagere school wen-
sehen te zien toegekend dan sedert 1857 in de wet op älïj
het L. O. is uitgesproken, de gelegenheid gegeven, zonder
onoverkomelijke geldelijke bezwaren, een «Vereeniging voor
bijzonder onderwijs» in het leven te roepen.
Van deze gelegenheid wenscht, blijkens het besluit der
ll
»:‘