HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 66

JPEG (Deze pagina), 719.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

j 66
tegenhoudt, het` constitutioneele stelsel in minachting brengt
en den ondergang onzer natie door theologische verdeeld-
[ heid voorbereidt.
‘ Reeds werden in dit prikkelend debat de twee verschil-
1 lende stroomingen openbaar, welke in het liberale kamp
« omtrent de opvoedende kracht der volksschool zich deden
I gelden.
; Dr. A. BRUINING had in het Februari­nummer ’85 van de
5 Tüdspiegel reeds trachten aan te toonen, dat bg katholieken
V en protestanten, bij rechtzinnigen en vrijdenkers, geen vriend-
schappelijke overeenstemming in de zedeleer bestond, zooals
door Minister IQAPPEYNE was beweerd in de discussie bg
de behandeling van zijn onderwijswet.
In 1899 werd in de Vrije Gemeente nogmaals door den
. heer F. U. SCHMIDT, een openbaar onderwijzer, een voor-
j dracht gehouden over <<het godsdienstig-zedelijk karakter
j der openbare lagere school,>> waarin hg de openbare school
tegen de beschuldiging van «godsdienstloosl1eid>> verdedigde
en aantoonde, dat, waar van godsdienstronderwgs door den
j onderwijzer op de school geen sprake kan zgn, het gods-
dienstig onderwüs niet was uitgesloten, in dien zin, dat de
godsdienstige onderwijzer van zijn gemoedsstemrning zal
h mededeelen aan het kind, dat hij naar zijn paedagogisch
j geweten zal opvoeden. En hij meende, dat onder de ruim
V 12.000 openbare onderwijzers van Nederland nog vele
V duizenden zgn, die in dien geest het opvoedend deel van
hun onderwijs opvatten ‘). In een afdeeling van het Ned.
Onderwijzersgenootschap in Friesland werd omtrent dien-
zelfden tijd in denzelfden geest gesproken door een modern
godsdienstig onderwüzer.
V l) Vgl. ,,Stemmen uit de Vrije Gemeente" 1883, ’85, ’99.