HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 65

JPEG (Deze pagina), 655.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

es
l
, bepaald en veerkrachtig mogelük zal maken; en daarbij, dat
de onmogelüke uniformiteit der openbare school worde ïê
K prijs gegeven, zoodat er openbare scholen van allerhande
T ` kleur bestaan, gelijk de godsdienstige gesteldheid des volks
_ dit meebrengt.
En, omdat de overheid noch de gemeenteraad een
l certificaat van roomsche of protestantsche rechtzinnigheid
l uitreiken kan, wenschte hij, dat de ouders, ’t zg recht-
streeks, ’t zij door middel van eene hen vertegenwoordigende
r schoolcommissie, bij de keuze van den onderwüzer, mede
beslissen omtrent de richting van de school.
, Op die wijze krügt de meerderheid een man naar
haar hart, zegt de hoogleeraar.
En de minderheid? vragen wij.
Wij komen straks op de door prof. vAN DER Wuck
’ aangegeven practische middelen om de staatsschool te
` behouden, maar deze te verdeelen overeenkomstig de
bestaande en zich vormende groepen van in zake geloofs­
V begrippen gelük denkenden, terug.
In het debat van 26 Maart 1885 nam Mr. J. A. Lnvv
het op vóór de opvoeding, door Tnonnncour. en KAPPEYNE
voor de staatsschool verdedigd. Hij verdedigde de zooge­
[ naamde neutrale school, als dienstbaar aan de nationale
eenheid, terwül de Heer C. H. DEN Hnnroc aantoonde,
dat de openbare school niet is een neutrale, zooals de heer tl
l vA1v nan Wuck had gezegd, in den zin van karahterloos,
t en dat er niet is tweeerlei paedagogiek, die van de staats-
·i school, nevens die van de ouders, maar één paedagogiek i i
voor allen, n.l. die welke berust op kennis van den ‘p
` kinderlijken geest.
‘ De inleider verklaarde ten slotte de gemengde school de
groote twistappel, die elke hervorming van het onderwijs
j 5 ‘ï
” l
ï ïl
l